Videreførelse af vilkår i forbindelse med revurdering

04-03-2020

Spørgsmål

I forbindelse med en revurdering af en § 12 miljøgodkendelse fra 2008 har vi spørgsmål til videreførelse af et vilkår. Husdyrbruget er et kvægbrug, der ikke overholder totaldepositionskravene i forhold til kategori 1-natur, og derfor omfattes af en begrænset revurdering. Der er i miljøgodkendelsen fra 2008 stillet vilkår om, at "Ansøger ved førstkommende renovering af staldene og senest i 2028 skal nedbringe fordampningen af ammoniak fra eksisterende stalde til samme niveau som ved anvendelse af BAT-gulvtypen". Som begrundelse er angivet: Ansøger har valgt ikke at anvende BAT-gulvtypen (præfabrikeret, drænet gulv med skraber og ajleafløb) hverken i eksisterende stald eller i tilbygningen til stalden. BAT-kravet er for tilbygningen opfyldt på anden måde, men er for den eksisterende stald ikke opfyldt. Staldsystemet er: "Sengestald med spalter (kanal, bagskyl eller ringkanal)", og der er skraber. Vores spørgsmål er: Skal et sådant vilkår videreføres i forbindelse med revurderingen.


Svar

Der er ikke noget krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen om, at vilkår, som nævnt i spørgsmålet, skal videreføres i forbindelse med revurderingen.

Dog skal kommunen på ny iagttage bekendtgørelsens § 39, stk. 7, hvoraf det fremgår, at for husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27, skal kommunalbestyrelsen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud, jf. § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, herunder ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på tidspunktet for revurderingen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.

Kommunen kan i forbindelse med vurderingen af fristen for totaldepositionskravets overholdelse bl.a. inddrage de hensyn, som tidligere blev lagt til grund for det i spørgsmålet nævnte vilkår og tidsfrist. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken