Tillæg, revurdering og retsbeskyttelse - ikke-IE-brug

19-11-2020

Spørgsmål

Et principielt spørgsmål, men belyst ud fra konkret sag: En landmand har en §12-godkendelse fra 2009 til 400 DE. I 2015 får han et tillæg til byggeri samt ændret sammensætning af husdyrholdet stadig 400 DE. Så der får han jo et vilkår med den nye sammensætning og antal af dyr. Det vilkår har vel retsbeskyttelse ? Når vi nu screener og kommer frem til, at kravet om totaldeposition ikke kan overholdes på nærliggende kat.2-natur - beregnet ud fra nugældende retsgrundlag dvs tillægget - hvordan forholder vi os så til, at han vel har retsbekyttelse på de 400 DE ?


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2, at:

”Husdyrbrug, der er godkendt efter § 11 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug, skal alene revurderes, såfremt husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27 , og revurderingen omfatter alene dette forhold. Tilsvarende gælder husdyrbrug, der er godkendt efter § 12 i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, og som ikke er IE-husdyrbrug. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om, hvorvidt godkendelsen skal tages op til revurdering, eller om kravet om revurdering kan frafaldes, jf. krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27. I sager, hvor kravet om revurdering ikke frafaldes, skal der ske revurdering efter reglerne i stk. 7.”

Kommunen skal, for at kunne foretage vurderingen af, om totaldepostitionskravene kan overholdes se på husdyrbrugets samlede deposition af ammoniak, herunder også depositionen af ammoniak, som stammer fra tillægget. 

Hvis det er nødvendigt at meddele påbud om overholdelse af totaldepostionskravene til husdyrbruget, skal kommunen være opmærksom på, at produktionsret og vilkår i husdyrbrugets tillæg fra 2015 fortsat er omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse, jf. husdyrbruglovens § 40, stk. 1. Gennemførelsesfristen for disse påbud i forhold til tillægget kan derfor ikke meddeles med en frist tidligere end 2023, medmindre betingelserne i husdyrbruglovens § 40, stk. 2 er opfyldt.

Se i øvrigt dette helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-og-tillaeg/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken