Tidsfrist for totaldepositionskrav ved revurdering

21-01-2020

Spørgsmål

Hvis et husdyrbrug består af flere forskellige typer af dyr/anlæg (med forskellig restlevetid af staldene), og der ikke kan opnås overholdelse af totaldepositionskravet samlet set, men der evt. kan opnås en delvis nedbringelse af depositionen nu; skal vi så sætte krav om delvis nedbringelse af totaldepositionen med det samme, og så sætte vilkår om nedbringelse af resten efter det antal år, der svarer til staldenes restlevetid? I forlængelse heraf ønsker vi også at vide, om vi kan opdele kravet til totaldeposition, så vi sætter vilkår om delvis nedbringelse af totaldepositionen efter 10 år, som svarer til nogle af staldenes restlevetid og så resten efter 20 år, som svarer til resten af staldendes restlevetid. Et alternativ hertil er, at vi sætter vilkår om delvis nedbringelse af totaldepositionen efter 10 år og så anfører, at fristen for overholdelse af resten af totaldepositionskravet vil blive fastlagt ved næste revurdering (som jo skal ske efter 10 år). Spørgsmålet er, om denne løsning er mulig.


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 7, at ”For husdyrbrug, der på tidspunktet for revurderingen ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27, skal kommunalbestyrelsen ved revurderingen sikre, at disse krav overholdes, og at de nødvendige vilkår meddeles som påbud, jf. § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, herunder ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik på tidspunktet for revurderingen. Såfremt kommunalbestyrelsen ikke finder grundlag for at påbyde totaldepositionskravet opfyldt på tidspunktet for revurderingen, skal kommunalbestyrelsen fastsætte en frist for kravets overholdelse under hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg.”

Der er ikke noget til hinder for, at kommunen kan påbyde vilkår om delvis nedbringelse af totaldepositionen med det samme, og samtidig påbyde vilkår om nedbringelse af resten af totaldepositionskravet efter det antal år, der svarer til staldanlæggets restlevetid.

Det vil sige, at man kan opdele kravet til totaldepositionen. Dog skal man tage stilling til hele totaldepostionskravet ved revurderingen. Man kan derfor ikke, som beskrevet i spørgsmålet, sætte vilkår om delvis nedbringelse af totaldepositionen efter 10 år og så anføre, at fristen for overholdelse af resten af totaldepositionskravet vil blive fastlagt ved næste revurdering.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken