Screening for revurdering og skraber

22-05-2018

Spørgsmål

For husdyrbrug (ikke IE) med en godkendelse efter den gamle lovgivning (§ 11, 12 eller kap 5) skal vi ikke revurdere husdyrbrugets godkendelse hvis totaldepositionen til kategori 1 og 2 natur overholder beskyttelsesniveauet. Vi er i gang med at screene de husdyrbrug men er kommet i tvivl om hvordan den nye viden om 0% effekt af spalteskraber skal håndteres. Skal vi fjerne skraberne som virkemiddel i de sager vi screener fremover? Vi har også en række sager hvor vi har screenet og truffet afgørelse om frafald af revurderingspligt (inden den nye viden om spalteskraber) og hvor der er spalteskraber. Skal vi genoptage disse sager? Vi vil gerne have svar hurtigt idet screeningerne skal gennemføres inden screeningsværktøjet forsvinder i husdyrgodkendelse.dk.


Svar

Den manglende effekt af spalteskraberen og fjernelsen af denne fra MST's teknologiliste er faktuel ny viden, som skal lægges til grund af kommunen på tidspunktet for kommunens afgørelse. 

 

De af kommunen allerede trufne afgørelser fra før (altså inden den nye viden blev offentliggjort) var korrekte på afgørelsestidspunktet og skal således ikke genoptages.

 

I de nye revurderingssager som kommunen screener nu i forhold til overholdelse af totaldepositionskravet, skal ny viden anvendes på afgørelsestidspunktet. Dette er ensbetydende med, at skraberen ikke længere kan være virkemiddel, men i stedet skal sættes til 0-effekt.   


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken