Revurderinger: Har klage opsættende virkning?

18-01-2022

Spørgsmål

Har en klage over et påbud, udløst af en revurdering, opsættende virkning?


Svar

Ja, en klage over et påbud, udløst af en revurdering, har som udgangspunkt opsættende virkning.

Dette gælder dog ikke, hvis kommunen har besluttet, at påbuddet skal efterkommes straks, eller Miljø- og Fødevareklagenævnet bestemmer andet.

Det fremgår af husdyrbruglovens § 80, hvornår en klage over et påbud og et forbud har opsættende virkning. 

Når der er foretaget en revurdering, træffer kommunen afgørelse efter § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, om, enten at vilkårene skal ændres, eller at revurderingen ikke medfører ændringer i husdyrbrugets godkendelse. Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 7. Hjemlen for påbud i forbindelse med revurdering er husdyrbruglovens § 39. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken