Revurdering og tillæg

19-09-2018

Spørgsmål

Jeg skal revurdere en godkendelse, der er meddelt i 2010. Der blev meddelt et tillæg i 2013 til etablering af 2 nye stalde og en ny gyllebeholder. Skal BAT og påvirkning af natur beregnes ud fra produktionsareal i godkendelsen meddelt i 2010, eller skal det beregnes ud fra produktionsareal i tillæg fra 2013?


Svar

Det er godkendelsen, der tages op til revurdering, og ved revurderingen skal kommunen især sikre, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1, at BAT kravet i § 25, jf. bilag 3, pkt. A og totaldepositionskravene i §§ 26 og 27 er overholdt. For at kunne foretage vurderingen af om husdyrbruget overholder disse krav, er det nødvendigt, at husdyrbrugets samlede deposition af ammoniak indgår, herunder også depositionen af ammoniak fra de stalde og den gyllebeholder, der er blevet godkendt i tillægget. I 2013 da tillægget blev meddelt, har husdyrbruget skullet overholde BAT krav og totaldepositionskravene, hvorfor en revurdering af hele det samlede husdyrbrug her i 2018 umiddelbart burde kunne overholde kravene. Kommunen skal dog foretage en genberegning efter det nye beregningsgrundlag, hvorfor resultatet nu kan være et andet. 

Hvis det er nødvendigt at meddele påbud fx om overholdelse af totaldepostionskravene til husdyrbruget, skal kommunen være opmærksom på, at produktionsret og vilkår i husdyrbrugets tillæg fra 2013 fortsat er omfattet af den 8-årige retsbeskyttelse, jf. husdyrbruglovens § 40, stk. 1. Gennemførelsesfristen for disse påbud i forhold til stalde og gyllebeholder i tillægget kan derfor ikke meddeles med en frist tidligere end 2021, medmindre betingelserne i husdyrbruglovens § 40, stk. 2 er opfyldt.

For at kommunen kan foretage de nødvendige vurderinger efter §§ 25-27 skal husdyrbrugets samlede produktionsareal (både for så vidt angår godkendelse og tillæg) indtastes i husdyrgodkendelse.dk. Der er dog ikke er tale om endelig fastlæggelse af produktionsareal med vilkår osv. Husdyrbruget vil fortsat have sit retsgrundlag (godkendelse og tillæg) baseret på en produktionsret i DE, dyretype, vægt osv.

Når retsbeskyttelsen på de 8 år udløber i forhold til tillægget i 2021, skal dette tillæg revurderes. Det vil dog igen være hele husdyrbrugets samlede deposition af ammoniak, der skal vurderes, herunder også fra de stalde, der er godkendt i 2010. På dette tidspunkt har hverken godkendelsen eller tillægget retsbeskyttelse længere. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken