Revurdering og ophør af IE-brug

02-10-2020

Spørgsmål

Bemærk - svaret af 2. oktober 2020 er blevet opdateret den 5. oktober 2020

Det drejer sig om IE-brug, der er ophørt som IE-brug, og hvor vi har vurderet i forhold til jordforureningsbekendtgørelsen. De har måske ophørt med en anmeldelse om skift i dyretype, og antallet af stipladser til søer er f.eks. reduceret til 600. De har selvfølgelig stadig deres godkendelse efter § 12 eller efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven, nu er det dog kun til 600 stipladser, og de skal overholde vilkårene heri. Jeg vurderer derfor, at de skal revurderes efter §39 stk 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, da de ikke er IE-brug længere. I henhold til § 39 stk 4, hvor vi revurderer i forhold til EU, så er det jo kun IE-husdyrbrug. Jeg blev lidt forvirret af 2 forskellige help-disk svar. https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-af-33-godkendt-svineproduktion-der-har-anmeldt-at-de-er-under-ie-graensen/ https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/hvis-man-falder-ud-af-godkendelsespligt/ Spørgsmålet er altså - hvilken § skal disse godkendelser revurderes efter?


Svar

Bemærk - svaret af 2. oktober 2020 er blevet opdateret den 5. oktober 2020

Det fremgår af høringsbrev til husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen som trådte i kraft 1. januar 2020, at: ”Et husdyrbrug mister således ikke status som et IE-husdyrbrug, hvis antallet af dyr falder under IE-grænsen efter, at godkendelsen er udstedt. Ønsker et husdyrbrug at blive undtaget for de krav, der gælder for IE-husdyrbrug, som følge af et reduceret antal af husdyr, skal husdyrbruget ansøge om en ny godkendelse, hvor bl.a. IE-direktivets regler om ophør skal iagttages.”


Det er altså først når husdyrbruget får et andet retsgrundlag, at det bliver undtaget for de krav, der gælder for IE-husdyrbrug. 

Det betyder altså, at hvis husdyrbruget fortsat opretholder sit retsgrundlag som IE-husdyrbrug, så skal revurdering også ske herefter. Hvilket vil sige, at der skal ske revurdering efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1. 

Se hertil NMK-135-00008 af 11. oktober 2012, hvor en anmeldelse om skift i dyretype ikke medførte bortfald af revurderingspligten.  

Miljøstyrelsen vil derfor ændre svaret: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-af-33-godkendt-svineproduktion-der-har-anmeldt-at-de-er-under-ie-graensen/, så der ikke opstår uklarheder. 

I øvrigt henvises også til vejledningsafsnit omkring ophørsbestemmelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/#17, hvoraf det fremgår, at uanset om IE-bruget er ophørt i henhold til § 51, og derfor skal følge bestemmelser i jordforureningsloven, vil det stadig have samme godkendelse indtil det søger om en ny godkendelse/tilladelse. Hvis bruget opretholder sin IE-godkendelse, betyder det altså, at bruget fortsat skal overholde de vilkår, der fremgår af godkendelsen samt de generelle regler, som finder anvendelse på IE-husdyrbrug, herunder også revurderingsforpligtelsen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken