Revurdering og § 39 stk. 4 i bekendtgørelsen

06-05-2020

Spørgsmål

Er der offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører væsentlige dele af husdyrbrugets aktiviteter? Hvis der er det skal vi så gennemgå alle vores IE-hsudyrbrug, der har en miljøgodkendelse? og hvornår skal revurderingerne senest være gennemført?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 7/5-2020 i forhold til tidligere svar offentliggjort den 6/5-2020

De sidste elementer af BAT-konklusionen, som blev offentliggjort den 21. februar 2017, blev implementeret med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen af 1. januar 2020. 

Med bekendtgørelsen den 1. januar 2020 blev der kun indsat en enkelt tilføjelse til det regelgrundlag, som kommunerne skal anvende ved revurdering. Det drejer sig om § 36, stk. 1, nr. 9, som omhandler pligten til at minimere vandforbruget. 

Kommunerne er således fremadrettet forpligtet til at inddrage dette forhold ved revurdering af et IE-husdyrbrug sammen med de øvrige krav til revurdering. Ministeriet har imidlertid vurderet, at denne ændring i sig selv ikke udløser et selvstændigt krav om revurdering, herunder særligt henset til, at ændringen ikke har betydning for de ammoniakemissionsgrænseværdier, der følger af BAT-konklusionerne. 

Husdyrbrug, der derfor er revurderet i fht. de nye regler efter 1. august 2017, skal dermed ikke revurderes på ny som følge af § 36, stk. 1, nr. 9. Det er dog fortsat under alle omstændigheder kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvornår der skal ske revurdering, jf. § 39.

Alle godkendelser/revurderinger lavet før 1. august 2017, eller er godkendt efter reglerne, der var gældende indtil 1. august 2017, skal revurderes på ny. 

Dette er begrundet i, at § 39, stk. 4 udløser et krav om fuld revurdering, herunder bl.a. i fht. de ammoniakregler, der blev indført med bekendtgørelsen den 1. august 2017, og som bl.a. havde til formål at sikre overholdelse af ammoniakkravene i BAT-konklusionerne. Det vil altså sige, at der skal foretages en revurdering, som nævnt i § 39, stk. 1.

Dermed skal kommunen ud over ammoniakreglerne i § 25, jf. bilag 3, pkt. A og §§ 26 og 27, også revurdere i fht. § 36, stk. 1, nr. 9-13, som er vilkårsbestemmelser, der er relevante i fht. revurdering af IE-husdyrbrug og i fht. § 35, som vedrører BAT i bred forstand. § 35 indebærer bl.a., at kommunen skal påse, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, f.eks. i fht. lugt og støj. Derudover skal alle vilkår i godkendelsen gennemgås ved revurdering, jf. § 40, stk. 2. Kommunerne skal således ved en revurdering overveje, om udviklingen i bedste tilgængelige teknik indebærer, at vilkårene skal revideres.

Der skal altså foretages en fuld revurdering, såfremt kommunen har revurderet eller godkendt husdyrbruget inden 1. august 2017. Derudover skal der også foretages en fuld revurdering, hvis der er ansøgt efter gamle regler fra før 1. august 2017, og godkendelsen først er givet efter 1. august 2017.

Se i øvrigt helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-1/

Kommunen skal tilrettelægge revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde kravene efter § 39, stk. 1, senest den 21. februar 2021. Det vil sige, at revurderingen senest skal være foretaget på dette tidspunkt. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken