Revurdering - kan vilkår falde bort?

 

15-09-2020

Spørgsmål

I vejledningen til revurderinger står der, at "revurderingen ... skal resultere i en afgørelse, hvor kommunen enten skærper vilkårene i den oprindelige godkendelse ved påbud, eller ikke finder anledning til at skærpe vilkårene." I helpdesksvar af 13-09-2018 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/fodervilkaar-og-revurdering tales der derimod om hvorvidt vilkår ved en revurdering skal videreføres eller ej. Hvis et vilkår ikke videreføres, må det betyde, at man ved revurderingen udsteder påbud om, at vilkåret fjernes. Jeg vil gerne spørge, hvad der er rigtigt? En revurdering kan selvfølgelig munde ud i, at der ikke skal ske noget. Men kan den derudover KUN munde ud i en skærpelse i form af nye vilkår, eller er det OGSÅ muligt faktisk at fjerne vilkår? Og hvis det er muligt at fjerne vilkår, er det så kun vilkår, som er blevet "overflødige" - fx. vedr. markarealer, som jo er udgået ved lov - eller er det også vilkår, som ved fjernelse vil betyde en reel lempelse?


Svar

Det er kun muligt at fjerne vilkår, der ikke længere er aktuelle, fordi reguleringen er ændret og formålet med vilkåret varetages af generel lovgivning. Det er f.eks. arealvilkårene i de gamle § 11 og 12 fra reguleringen før 1. august 2017. Tilsvarende gælder for vilkår til en teknologi, der ikke findes på teknologilisten. Det gælder f.eks. fodringsvilkår, der nu er erstattet af de generelle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46.

Det revurderede BAT-krav for husdyrbruget, fastlægges ved hjælp af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens fastlagte emissions niveauer pr m² produktionsareal, men uden teknologier, der ikke findes på teknologilisten. Dette fremgår af bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, afsnit 2.1.2. Det fremgår, som I selv nævner også af helpdesksvar, at fodringsvilkår ikke kan fastholdes i en revurdering: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/fodervilkaar-og-revurdering 
Findes der i miljøgodkendelsen specifikke vilkår vedr. andre emner, f.eks. støj, støv e.l., og vilkåret ikke siden miljøgodkendelsen blev givet, er erstattet af ny generel regulering, kan kommunen ikke fjerne disse ved revurderingen. Ønskes vilkårene herfor lempet eller fjernet, skal der foretages en decideret ny vurdering i en ny godkendelse. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken