Revurdering - bortfald af vilkår

29-04-2021

Spørgsmål

Jeg har et uddybende spørgsmål til et help-desk-svar, som jeg håber I vil svare på. I den konkrete revurdering af en slagtekyllingeproduktion, som jeg sidder med, skal jeg tage stilling til, hvorvidt følgende vilkår skal videreføres: - Andelen af dybstrøelse, som udspredes på marken direkte fra stalden, skal min. være 35 %. De 35 % blev stillet som vilkår, fordi der i ansøgningsskemaet tilbage i 2013 blev indtastet en større andel end det, der var standard for produktionsmetoden, og dermed blev det en forudsætning for de samlede ammoniakberegninger fra anlægget. Konsulenten argumenterer for, at tiltaget ikke kan bruges længere og derfor bør slettes. Ifølge nedenstående help-desk-svar, så er det ”kun muligt at fjerne vilkår, der ikke længere er aktuelle, fordi reguleringen er ændret og formålet med vilkåret varetages af generel lovgivning. Det er f.eks. arealvilkårene i de gamle § 11 og 12 fra reguleringen før 1. august 2017. Tilsvarende gælder for vilkår til en teknologi, der ikke længere findes på teknologilisten. Det gælder f.eks. fodringsvilkår, der nu er erstattet af de generelle krav i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 46.” Jeg er i tvivl om, hvorvidt ovenstående vilkår bør fjernes, da tiltaget mig bekendt ikke har været optaget på teknologilisten tidligere, det er ligeledes ikke et arealrelateret vilkår og det er heller ikke er omfattet af generel lovgivning i modsætning til f.eks. krav om anvendelse af fytase/fasefodring. Link til help-desk-svar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/


Svar

Vilkåret kan fjernes, da teknologien ikke findes på teknologilisten. ”Direkte udbringning af dybstrøelse fra fjerkræbesætninger” har ikke været på teknologilisten, som du korrekt skriver, men var derimod en teknologi, beskrevet i et teknologiblad. Teknikker beskrevet i et teknologiblad kunne efter den tidligere lovgivning (før august 2017) anvendes til at opfylde BAT-emissionsgrænseværdier og beskyttelsesniveauer. Fodringstiltag har heller ikke været på teknologilisten, men har været beskrevet i teknologiblade. Se https://oldwiki.mst.dk/Husdyrvejledning.Teknologiblade.ashx

Dit spørgsmål har givet anledning til, at helpdesksvaret https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-kan-vilkaar-falde-bort/ er præciseret.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken