Revurdering, BAT og lugt

29-05-2019

Spørgsmål

Et eksisterende husdyrbrug med slagtesvineproduktion, som ligger midt i en samlet bebyggelse skal revurderes. Naboerne har landmanden bekendt ikke klaget over lugt. Kommunen har heller ikke givet udtryk for, at dette skulle være tilfældet. Da der er tale om en gammel kapitel 5 miljøgodkendelse fra 2004 efter Miljøbeskyttelsesloven, der ikke har været revurderet tidligere, har kommunen selv oprettet et skema i Husdyrgodkendelse.dk, til at håndtere revurderingen. Kommunen har ikke anmodet om opgørelse af produktionsarealer, og vi har ikke fundet det nødvendigt at opmåle dem, idet der jo ikke sker ændringer af produktionsarealerne. Kommunen har, så vidt vi er orienteret derfor antaget, at 100 % af staldgeometrierne er produktionsarealer. Lugtberegningerne viser, at genekriterierne til naboer og samlet bebyggelse overskrides (både røde og gule linjer). Genekriterierne er overskredet så meget, at indtastning af de faktiske produktionsarealers størrelse ikke vil gøre en nævneværdig forskel. Kommunen overvejer nu at stille påbud om lugtreducerende tiltag, og har i den forbindelse meldt nedenstående ud. Som vi forstår det er udmeldingen en generel udmelding, som de vil bruge som rettesnor i flere tilsvarende sager: ” Vi mener at følgende forudsætninger er nok til at overveje hvorvidt der skal stilles påbud om lugtreducerende tiltag: - Genekriteriet for lugt skal være overskreddet. - Der skal være en teknologi på teknologilisten der har lugtreducerende effekt, og som rent faktisk kan installeres på ejendommen. - Det skal være proportionalt på den konkrete ejendom at indføre pågældende teknologi. De sidste to punkter skal landmanden inddrages i.” Det er vores opfattelse (konsulent og landmand), at forudsætningen for at meddele påbud om lugtreducerende tiltag ikke er til stede, blot fordi genekriteriet er overskredet. Som udgangspunkt har landmanden intet imod at foretage hyppig udslusning i stalde med drænet gulv og spalter og at føre logbog herover, men i hans situation vil det betyde, at han mister en stor andel af sin opbevaringskapacitet, da kanalerne er 1 m dybe. Ved påbud om hyppig udslusning skal han således ud at leje ekstra opbevaringskapacitet. Så spørgsmålet går på, om kommunen har hjemmel til at stille lugtreducerende påbud i forbindelse med revurderingen af et husdyrbrug, hvor der ikke har været klager over lugt?


Svar

Miljøstyrelsen har tidligere svaret på et lignende spørgsmål som umiddelbart vurderes at svare herpå. Se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/bat/revurdering-af-ie-brug-og-lugt-i-relation-til-bat/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken