Revurdering af nye BAT-krav

04-01-2018

Spørgsmål

Skal vi stadig have revurderet alle vores IE - landbrug for at få implementeret de nye BAT krav , selvom grunden til at de nye BAT-krav er kommet, nu er implementeret i vores lov (miljøledelse)?. EU lovgivningen siger at vi skal tage vores IE brug op til revurdering og få implementeret de nye krav via en revurdering - men nu er kravene implanteret i loven


Svar

Ja, kommunen skal formelt gennemføre selvstændige BAT-konklusion-revurderinger af IE-husdyrbrug efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 4, med genberegning af BAT m.v. Af hensyn til, at IE-husdyrbrug senest den 21. februar 2021, som er 4-årsdagen for offentliggørelse af BAT-konklusionerne, skal overholde de af BAT-konklusionernes krav, der ikke er indført som generelle regler, f.eks. om miljøledelse.
Bemærk herved de generelle krav efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 7, og § 40, stk. 2, hvorefter kommunen ved revurdering af et IE-husdyrbrug skal sikre sig, at IE-husdyrbruget lever op til totaldepositionen for ammoniak, ligesom kommunen skal gennemgå alle oprindelige godkendelsesvilkår for at afdække, om der er grundlag for at ændre de enkelte vilkår, eller om vilkårene kan videreføres. Det skal fremgå af kommunens afgørelse om revurdering af IE-husdyrbruget, at kommunen har forholdt sig til totaldeposition for ammoniak og til samtlige, oprindelige godkendelsesvilkår. Først herefter vil kommunen kunne konkludere i afgørelsen om revurdering, at revurderingen ikke har givet anledning til ændringer.

I øvrigt indebærer husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41 og § 56, stk. 1, nr. 4, at kommunen formelt skal gennemføre en udvidet offentlighedsprocedure af udkast til afgørelse om revurdering af IE-husdyrbrug og skal digitalt offentliggøre den endelige afgørelse. Også i tilfælde, hvor afgørelsen går ud på, at revurderingen ikke har givet anledning til at ændringer.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken