Revurdering af IE-brug - Ophævelse af vilkår som følge af ny lovgivning

15-09-2020

Spørgsmål

I forbindelse med revurdering af et IE-brugs miljøgodkendelse er vi blevet i tvivl om, hvorvidt eksisterende vilkår om reduceret tildeling af råprotein i foderet kan ophæves, hvis husdyrbruget nu i stedet ønsker at benytte et andet virkemiddel f.eks. fasefodring i forhold til at opfylde § 46 stk. 1 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Vil man i dette tilfælde kunne ophæve eksisterende vilkår om reduceret tildeling af råprotein, fordi ny lovgivning giver mulighed for frit at vælge mellem nogle virkemidler til at reducere kvælstofemissionen? Tidligere klagenævnsafgørelser peger på, at irrelevante vilkår, vilkår der ikke længere er aktuelle eller vilkår der dækkes af anden lovgivning kan ophæves (dog må der ikke lempes på vilkårene i en eksisterende godkendelse). Kan eksisterende fodervilkår lægges ind under denne betragtning?


Svar

Ja, vilkårene om fodring skal ophæves. Det skyldes også, at vilkårene ikke længere findes på teknologilisten, og derfor kan de ikke "regnes med" ved fastsættelse af nyt BAT-niveau i forbindelse med revurderingen. Det følger af husdyrgodkendelses bekendtgørelsens bilag 3, pkt. A, afsnit 2.1.2.  Den nye generelle fodringsbestemmelse i § 46 vil træde istedet. Se desuden helpdesksvar "Revurdering - kan vilkår falde bort" og "Fodervilkår og revurderinger".


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken