Revurdering af "gamle" miljøgodkendelser

11-09-2018

Spørgsmål

Skal miljøgodkendelser til fjerkræbrug meddelt efter bek. nr. 68 af 24. januar 1989 af lov om miljøbeskyttelse revurderes efter § 40 stk 2 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1021 af 6. juli 2018? Efter bek. nr. 68 af 24. januar 1989 skulle der meddeles miljøgodkendelse til fjerkræfarme med plads til mere end 20.000 slagtekyllinger eller 10.000 stk. andet fjerkræ jf. pkt. J i bilaget til lovbekendtgørelsen. Lovhjemlen var § 35 i kapitel 5 i lovbkendtgørelsen. Efter § 44 stk. 5 i lovbekendtgørelsen kunne tilsynsmyndigheden ændre vilkårene, når der var forløbet mere end 8 år efter meddelelsen. (retsbeskyttelsesperioden) Efter § 44 a kunne tilsynsmyndigheden revidere vilkårene med henblik på at forbedre egenkontrollen eller med henblik på at opnå et bedre tilsyn. (Tilsynsmyndigheden kunne; men skulle ikke revurdere miljøgodkendelsen).  Kommunen har nogle miljøgodkendelser, der er meddelt efter denne lovbekendtgørelse, og som er under størrelseskriteriet for IE-brug. Der er blevet ført tilsyn med fjerkræbrugene igennem alle årene. Miljøgodkendelserne er ikke blevet revurderede. Efter § 40 stk. 2 i bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug nr. 1021 af 6. juli 2018, skal husdyrbrug, der er meddelt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven revurderes, såfremt husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter §§ 26 og 27. Vi er i tvivl om disse ”gamle” miljøgodkendelser falder ind under denne paragraf. Det der taler for, er, at de er meddelt efter kap. 5 i miljøbeskyttelsesloven, så hvis der skal ske en ordlydsfortolkning, så er de omfattet af § 40 stk. 2. Det, der taler imod det, er, at § 40 stk. 2 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, som vi forstår det, er indsat for at ”fange” de miljøgodkendelser, der ikke opfylder habitatdirektivet. Men habitatdirektivet blev først vedtaget i 1992, så for de miljøgodkendelser, der blev meddelt før, og som ikke har rørt på sig siden, kan habitatdirektivet ikke kræves opfyldt.


Svar

Hvis der er tale om et fjerkræbrug, der er et IE-brug med en § 33 godkendelse, skal revurdering af godkendelsen ske i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens nr. 1021 af 6. juli 2018 § 41, stk. 2, jf. § 40, stk. 1, hvor det skal sikres, at kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A og i §§26, 27 og 35 overholdes. 

 

Hvis fjerkræbruget ikke er et IE-brug, skal revurderingen ske i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens nr. 1021 af 6. juli 2018 § 40, stk. 2, hvor godkendelsen alene skal revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken