Revurdering af § 33 godkendt svineproduktion, der har anmeldt at de er under IE-grænsen

04-01-2018

Spørgsmål

Skal denne § 33 produktion revurderes, når den har meddelt, at den er under IE-grænsen? En svineproduktion har en § 33-miljøgodkendelse til en produktion på 270 årssøer, 6.480 smågrise og 6.000 slagtesvin samt et mindre kødkvæghold. Samlet til 315 DE fordelt på 232,55 DE svin og 28,74 DE kødkvæghold på godkendelsestidspunktet. Produktionen er anmeldt i 2017 via skift i dyretype til 7.300 smågrise (7,0-30,0 kg) og 7.250 slagtesvin (30-110 kg), svarende til i alt 230,9 DE svin. Kødkvægholdet forbliver uændret. Kan denne anmeldelse gælde for at husdyrbruget har meddelt kommunen, at de er under IE-grænsen og derfor ikke længere er IE-brug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45 stk. 2) ? Det er relevant at vide i forhold til om husdyrbruget skal revurderes eller ej.


Svar

Et husdyrbrug, der oprindeligt er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 (§ 33), og som i kraft af en ny godkendelse eller anmeldelse er under stipladsgrænserne for et IE-husdyrbrug, skal alene revurderes, hvis husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 25 og 26.
Hvis der skal ske en revurdering af husdyrbruget af den årsag efter intervallerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1, skal revurderingen som indhold kun omfatte spørgsmålet om husdyrbrugets efterlevelse af kravet om totaldeposition for ammoniak.
Hvis kommunen ovenpå en indledende vurdering kan konkludere, at husdyrbruget lever op til kravene om totaldeposition for ammoniak, skal kommunen frafalde, at der skal ske revurdering af husdyrbruget. 
Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 2, og i givet fald bekendtgørelsens § 39, stk. 7.
Bemærk, at hvis et husdyrbrug ophører som IE-husdyrbrug betragtet, skal husdyrbruget senest 4 uger efter ophøret anmelde ophøret til kommunen og skal samtidig fremkomme med et oplæg til vurdering efter jordforureningslovens § 38 k, stk. 1. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 3, jf. stk. 1 og 2.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken