Revurdering af § 33 godkendt svineproduktion, der har anmeldt at de er under IE-grænsen

04-01-2018

Spørgsmål

Bemærk - svaret af 4. januar 2018 er blevet opdateret den 5. oktober 2020

Skal denne § 33 produktion revurderes, når den har meddelt, at den er under IE-grænsen? En svineproduktion har en § 33-miljøgodkendelse til en produktion på 270 årssøer, 6.480 smågrise og 6.000 slagtesvin samt et mindre kødkvæghold. Samlet til 315 DE fordelt på 232,55 DE svin og 28,74 DE kødkvæghold på godkendelsestidspunktet. Produktionen er anmeldt i 2017 via skift i dyretype til 7.300 smågrise (7,0-30,0 kg) og 7.250 slagtesvin (30-110 kg), svarende til i alt 230,9 DE svin. Kødkvægholdet forbliver uændret. Kan denne anmeldelse gælde for at husdyrbruget har meddelt kommunen, at de er under IE-grænsen og derfor ikke længere er IE-brug (husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45 stk. 2) ? Det er relevant at vide i forhold til om husdyrbruget skal revurderes eller ej.


Svar

Bemærk - svaret af 4. januar 2018 er blevet opdateret den 5. oktober 2020

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er tale om en IE-husdyrbrug, som har et retsgrundlag i en godkendelse efter § 33 i miljøbeskyttelsesloven.

Først når IE-husdyrbruget får et andet retsgrundlag, f.eks. ved en ny godkendelse, kan det blive undtaget for de krav, der gælder for IE-husdyrbrug. En anmeldelse er derfor ikke nok i sig selv til at blive undtaget for f.eks. revurderingsforpligtelsen i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1. Se hertil også NMK-135-00008 af 11. oktober 2012, hvor en anmeldelse om skift i dyretype ikke medførte bortfald af revurderingspligten. 

Bemærk, at hvis et IE-husdyrbrug f.eks. nedbringer antallet af stipladser, som fremgår af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, så disse ikke længere overskrides, så skal husdyrbruget senest 4 uger efter ophøret anmelde ophøret til kommunen og skal samtidig fremkomme med et oplæg til vurdering efter jordforureningslovens § 38 k, stk. 1. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 45, stk. 3, jf. stk. 1 og 2 (i den nugældende bekendtgørelsen findes reglerne i bekendtgørelsens § 51, stk. 3 jf. stk. 1 og 2.)  

Bemærk, at uanset om IE-bruget er ophørt i henhold til § 45 (eller den nugældende bekendtgørelses 51), og derfor skal følge bestemmelser i jordforureningsloven, vil det stadig have samme godkendelse indtil det søger om en ny godkendelse/tilladelse. Hvis bruget opretholder sin IE-godkendelse, betyder det altså, at bruget fortsat skal overholde de vilkår, der fremgår af godkendelsen samt de generelle regler, som finder anvendelse på IE-husdyrbrug, herunder også revurderingsforpligtelsen. Se hertil husdyrvejledningen: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/#17


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken