Revurdering - ændring af ruhed i naturpunkt

17-12-2018

Spørgsmål

Et kvægbrug skal revurderes, da depositionen til en nærliggende tilgroet højmose (altså kategori 2) er over 1 kg N. Højmosen har ruheden 'skov' i dag. Godkendelsesindehaveren ejer også arealet med højmose, og han er interesseret i at skove højmosen under dispensation fra naturbeskyttelsesloven. Dette vil sænke depositionen til under 1 kg, da ruheden formentlig kan bedømmes til 'Blandet natur med lav bevoksning'. Når skovningen har fundet sted, kan vi da blot frafalde revurderingen?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at godkendelsesindehaveren planlægger at søge om dispensation i medfør af naturbeskyttelsesloven til at skove en tilgroet højmose (kategori 2 natur) og forventer, at dette vil kunne få konsekvenser for vurderingen af ruheden og dermed depositionen.
Det er Miljøstyrelsens opfattelse, at kommunens afgørelse om behovet for revurdering skal tage udgangspunkt i den aktuelle naturtilstand, og at en beslutning om at frafalde en revurdering må afvente, at der er taget stilling til dispensation, og om godkendelsesindehaveren gør brug af dispensationen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken