Revurdering

05-05-2020

Spørgsmål

Spørgsmål 1)

Er nedenstående korrekt?

Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens kapitler 14, 16 og 17 skal Kommunen i forbindelse med revurdering af miljøgodkendelsen sikre at; * BAT-konklusionens krav vedr. NH3 emission er opfyldt (jf. §25, jf. bilag 3, punkt A), * Kravet om maksimal totaldeposition af ammoniak på visse naturområder (kategori 1 og kategori 2) er opfyldt (jf. §§ 26 og 27), * Øvrige BAT-relaterede emner bliver håndteret effektivt (jf. § 35), * Sikre med vilkår at husdyrbruget ikke har en væsentlig virkning på miljøet (jf. § 36, stk. 1 nr. 9-13), * Alle eksisterende vilkår bliver revurderet (jf. § 40, stk. 2)

Spørgsmål 2)

Jeg forstår ikke rigtig § 39, stk. 4 ?

Stk. 4. Kommunalbestyrelsen tager dog en godkendelse af et IE-husdyrbrug op til revurdering efter stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. Kommunalbestyrelsen tilrettelægger revurderingen på en sådan måde, at husdyrbruget kan overholde kravene efter stk. 1 senest den 21. februar 2021. For er det ikke erstattet af kravene i kapitel 17 ? Og indtræder og gælder automatisk for alle IE-brug efter den 21. februar 2021 uanset om de har fået en revurdering eller en ny godkendelse eller ej. Bare det at de er et IE-brug med en godkendelse om den så er gammel, ny, revurdering eller ej, så gælder kravene i kapitel 17 for ALLE efter 21. februar 2021 ?

Spørgsmål 3)

Er det rigtig forstået?

AT Alle godkendelser/revurderinger lavet før 1.8.2017 skal revurderes på ny.

AT godkendelser / Revurderinger lavet i perioden fra 1.8.2017 til nu skal ikke tage op til fornyet revurdering (heller ikke efter § 39, stk. 4).

Spørgsmål 4)

Efter 1.8.2017 – 1.1.2020: Nye godkendelser og revurderinger af IE-brug i denne periode - her gælder reglerne om miljøledelse fra godkendelsen bliver meddelt – men hvad med kravene i kapitel 17 – hvornår gælder de – er det fra 21. februar 2021 eller fra meddelelsestidspunktet ?.

Efter 1.1.2020: De revurderinger vi laver fra 1.1.2020 og indtil den 21. februar 2021 – her gælder kravene i kapitel 17 for dem fra den dag revurderingen bliver meddelt jf. § 69, stk. 5.


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 7/5-2020 i forhold til tidligere svar offentliggjort den 5/5-2020

Svar på spørgsmål 1


Det følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1, at det ved revurdering skal sikres, at kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27, 35 og § 36, stk. 1, nr. 9-13, overholdes. Kravene i § 25 vedrører generel ammoniakreduktion ved anvendelse af BAT, og § 35 vedrører anvendelse af BAT i bred forstand, mens §§ 26 og 27 vedrører totaldepositionskravene.

Derudover er det korrekt, at det følger af § 40, stk. 2, at revurderingen skal omfatte alle vilkår i godkendelsen. 

Svar på spørgsmål 2

§ 39, stk. 4, fastsætter, at der skal ske en revurdering, efter § 39, stk. 1, når der er offentliggjort en BAT-konklusion, jf. bilag 5, der vedrører den væsentligste del af husdyrbrugets aktiviteter. 

Reglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen gælder fra den dato, hvor bekendtgørelsen træder i kraft, her den 1. januar 2020, og gælder også for afgørelser i sager, som er verserende hos kommunen den 1. januar 2020.

Dvs., at verserende sager hos kommunen, der ikke er færdigbehandlet den 31. december 2019, færdigbehandles efter reglerne i den nugældende bekendtgørelse, jf. bekendtgørelsens § 69, stk. 1. 

Det bemærkes, at bekendtgørelsens § 69, stk. 5, som omhandler overgangsreglerne for de generelle regler for IE-brug i §§ 42-44, § 46 og § 48, gælder for alle IE-brug.  Det følger af § 69, stk. 5, at:  

- kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 skal opfyldes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget får en godkendelse efter § 16 a, stk. 2. For at dette skal finde anvendelse, skal afgørelse om godkendelse være truffet efter 31. december 2019. 

- kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 skal endvidere overholdes fra det tidspunkt, hvor IE-husdyrbruget bliver revurderet. For at dette skal finde anvendelse, skal revurdering først være foretaget efter 31. december 2019. 

- for andre IE-husdyrbrug skal kravene i §§ 42-44, § 46 og § 48 overholdes senest den 21. februar 2021. Det vil sige, at dette vil f.eks. gælde de IE-husdyrbrug, der er blevet revurderet efter de nye regler mellem 1. august 2017 til 31. december 2019. 


De bindende krav til IE-husdyrbrug, jf. §§ 37-38, 42-48 og 50, træder senest den 21. februar 2021 i stedet for vilkår, der måtte være fastsat i IE-husdyrbrugets godkendelse for de samme forhold, jf. bekendtgørelsens § 69, stk. 6.

Det er derfor korrekt, at den seneste frist for overholdelse af de generelle regler er den 21. februar 2021. 

Der er dog ikke tale om, at kravene i kap. 17 har erstattet revurderingen i § 39, stk. 4. BAT-konklusionerne er med bekendtgørelsen den 1. januar 2020 i videst muligt omfang søgt implementeret i form af generelle regler, som IE-husdyrbrugene skal overholde uden videre, og dermed uden en ændring af godkendelsen. 

Dog skal man stadig foretage en revurdering efter § 39, stk. 4, hvis dette er relevant. Det vil være relevant, hvis der ikke er sket revurdering eller godkendelse efter de nye regler efter 1. august 2017. Se nærmere i svaret til spørgsmål 3.

Svar på spørgsmål 3

Ja, alle godkendelser/revurderinger lavet før 1. august 2017, eller er godkendt efter reglerne, der var gældende indtil 1. august 2017, skal revurderes på ny.

Dette er begrundet i, at § 39, stk. 4 udløser et krav om fuld revurdering, herunder bl.a. i fht. de ammoniakregler, der blev indført med bekendtgørelsen den 1. august 2017, og som bl.a. havde til formål at sikre overholdelse af ammoniakkravene i BAT-konklusionerne. Det vil altså sige, at der skal foretages en revurdering, som nævnt i § 39, stk. 1.

Dermed skal kommunen ud over ammoniakreglerne i § 25, jf. bilag 3, pkt. A og §§ 26 og 27, også revurdere i fht. § 36, stk. 1, nr. 9-13, som er vilkårsbestemmelser, der er relevante i fht. revurdering af IE-husdyrbrug og i fht. § 35, som vedrører BAT i bred forstand. § 35 indebærer bl.a., at kommunen skal påse, at der er truffet de nødvendige foranstaltninger for at forebygge og begrænse forurening ved anvendelse af BAT, f.eks. i fht. lugt og støj. Derudover skal alle vilkår i godkendelsen gennemgås ved revurdering, jf. § 40, stk. 2. Kommunerne skal således ved en revurdering overveje, om udviklingen i bedste tilgængelige teknik indebærer, at vilkårene skal revideres.

Der skal altså foretages en fuld revurdering, såfremt kommunen har revurderet eller godkendt husdyrbruget inden 1. august 2017. Derudover skal der også foretages en fuld revurdering, hvis der er ansøgt efter gamle regler fra før 1. august 2017, og godkendelsen først er givet efter 1. august 2017.

Ja, det er korrekt forstået, at revurderinger lavet efter de nye regler i perioden fra 1. august 2017 til nu ikke skal tages op til fornyet revurdering, heller ikke efter § 39, stk. 4.

Med bekendtgørelsen den 1. januar 2020 blev der kun indsat en enkelt tilføjelse til det regelgrundlag, som kommunerne skal anvende ved revurdering. Det drejer sig om § 36, stk. 1, nr. 9, som omhandler pligten til at minimere vandforbruget.

Kommunerne er således fremadrettet forpligtet til at inddrage dette forhold ved revurdering af et IE-husdyrbrug sammen med de øvrige krav til revurdering. Ministeriet har imidlertid vurderet, at denne ændring i sig selv ikke udløser et selvstændigt krav om revurdering, herunder særligt henset til, at ændringen ikke har betydning for de ammoniakemissionsgrænseværdier, der følger af BAT-konklusionerne.

Husdyrbrug, der derfor er revurderet i fht. de nye regler efter 1. august 2017, skal dermed ikke revurderes på ny som følge af § 36, stk. 1, nr. 9. Det er dog fortsat under alle omstændigheder kommunalbestyrelsen, der beslutter, hvornår der skal ske revurdering, jf. § 39.


Svar på spørgsmål 4

Se besvarelsen til spørgsmål 2. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken