Retsbeskyttelse ved revurdering

15-01-2021

Spørgsmål

Ifølge husdyrlovens §41 stk 2 kan de 8 års retsbeskyttelse gennembrydes ifm. revurdering, hvis der sker væsentlige ændringer i den bedste tilgængelige teknik. Ifølge godkendelsesbekendtgørelsens §39 stk 4 udløser en BAT-konklusion, at IE-godkendelser skal tages op til revurdering. Betyder det, at udstedelsen af en BAT-konklusion (som i 2017) betragtes som en ændring i den bedste tilgængelige teknik, og at den revurdering, der som følge heraf skal foretages, gennembryder retsbeskyttelsen på 8 år?


Svar

BAT-konklusionen, er ikke en ændring af den bedste tilgængelige teknologi som sådan, men når der udstedes nyt BAT-reference dokument fra EU, skal konklusionerne herfra implementeres i dansk ret. 
I lovens § 40, stk. 3 er der givet bemyndigelse til, at ministeren kan fastsætte regler om at tilsynsmyndigheden, udover de tilfælde som er nævnt i lovens § 40, stk. 2, skal tage en godkendelse efter lovens § 16 a, stk. 2 og 4 op til revurdering, i det omfang det er nødvendigt for at opfylde EU-retlige krav eller andre internationale forpligtelser, og om nødvendigt meddele påbud eller forbud efter lovens § 39.
Det har primært været hensigten med bemyndigelsen i lovens § 40 i stk. 3, at der i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen skulle fastsættes krav om, at tilsynsmyndighederne skal tage en godkendelse op til revurdering og om nødvendigt meddele de relevante påbud og forbud efter § 39, når en BAT-konklusion, der beskriver BAT for et husdyrbrugs hovedaktivitet, er blevet offentliggjort i EU-Tidende. Dette skal ske, selv om husdyrbruget er omfattet af § 40, stk. 1, om 8 års retsbeskyttelse, og bestemmelsen muliggør således at retsbeskyttelsen gennembrydes. 
Det følger af IE-direktivets artikel 21, stk. 3, at den revurderede godkendelse som følge af en revideret BAT-konklusion skal være implementeret på husdyrbruget inden 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen. 4-års-fristen gælder alene for vilkårsændringer, der er en konsekvens af BAT-konklusionen, eller i øvrigt er omfattet af ét af de tilfælde, hvor der skal ske revurdering efter IE-direktivet. Det er derfor hensigten, at påbudsfristen skal respektere retsbeskyttelsesperioden, hvis ikke påbuddet relaterer sig til BAT-konklusionen eller er omfattet af en anden gennembrudsregel i § 40.
BAT-konklusionerne, der kom i 2017 er implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen, og kommunerne skal derfor revurdere godkendelserne jf. bestemmelserne heri. Det skal ganske rigtigt, jf. § 39, stk. 4, ske så IE-bruget kan overholde de evt. nye krav efter § 39, stk. 1, inden den 21. februar 2021. Så selvom husdyrbruget er godkendt for mindre end 8 eller 10 år siden, skal det revurderes pga. EU's udgivelse af en ny BAT-konklusion i februar 2017.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken