Restlevetid efter gennemgribende renovering

02-12-2020

Spørgsmål

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelser skal der fastsættes en frist for overholdelse af totaldepositionskravene til natur i kategori 1 og 2 under hensyntagen til restlevetiden. Såfremt en stald er mere end 15-20 år gammel, anses den for udtjent, og restlevetiden er nul. Men hvordan forholder det sig, hvis stalden og/eller inventaret er gennemgribende renoveret for nyligt? Kan restlevetiden så fastsættes ud fra dette tidspunkt? Og hvor omfattende skal en renovering være, for at den anses for så "gennemgribende", at uret nulstilles? Og hvordan forholder vi os til en situation, hvor en stald hele tiden løbende er blevet så godt vedligeholdt, at det i dag svarer til, at den er nyrenoveret (det ene år skiftes vinduer, det næste år skiftes forværket, derefter skiftes spalteelementerne, så skiftes fodersystemet osv)? Skal man så skønne et gennemsnitstidspunkt for renoveringen og fastsætte restlevetiden derudfra?


Svar

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 7, at det er kommunen, der fastsætter fristen for overholdelse af totaldepositionskravet af hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det er dermed kommunen, der har kompetencen til at fastsætte restlevetiden.
Miljøstyrelsen er ikke i stand til at vejlede mere detaljeret om fastsættelse af restlevetiden, fordi det er en vurdering, som er meget afhængig af de konkrete fysiske forhold ved stalden. Fortolkningsbidrag kan derfor bl.a. også hentes i praksis fra Miljø- og Fødevareklagenævnet og fra kommunens sagsbehandling.
Henvisninger til Miljøstyrelsens hidtidige vejledning om restlevetid mv. findes fx i følgende helpdesksvar, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/restlevetid-paa-minkhaller-ved-revurdering/

Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelsen NMK-135-00030 også behandlet emnet, se https://mfkn.naevneneshus.dk/afgoerelse/56f20b72-8e48-4347-83c1-9c9f1b6c25ae?highlight=NMK-135-00030
Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken