Problem ved revurdering i forbindelse med kategori 1 natur

06-04-2021

Spørgsmål

Vi har en svineejendom der ligger i umiddelbar nærheden af kategori 1-natur (habitatnatur). Ejendommen skal nu revurderes og kan i den forbindelse ikke leve op til ammoniak depositionskravet. Jf. klagenævnets afgørelse (19/07406) så skal totaldepositionskravet været overholdt ved udgangen af 2021, da staldenes restlevetid skal sættes til 0 år. Vores sag er sammenlignelig med sagen i klagenævnsafgørelsen og vi er derfor i den situation, at vi skal stille krav om, at der skal leves op til totaledepositionskravet eller ejendommen må lukke. Vi er dog i den situation, at vores naturfolk i 2017/2018 har besigtiget området og vurderet, at der ikke er og ikke kan blive tale om habitatnatur. Denne vurdering er meldt ind til styrelsen, men der en endnu ikke kommet en opdatering, så udpegningen er stadig gældende. En afgørelse om, at produktionen skal lukke på grund af udpegningen af kategori-1 natur, vil være en meget uheldig afgørelse for både landmanden, kommunen og vel også ministeriet, hvis kendskabet til de faktiske forhold allerede nu viser, at udpegningen hviler på et forkert grundlag. Har vi mulighed for at træffe en anden afgørelse end at følge klagenævnets afgørelse, når vi nu er bekendt med de faktiske forhold i området? Kan vi afvente opdatering af udpegningen, inden vi afgør revurderingen?


Svar

Hvis kommunens naturfagfolk, i forbindelse med en ansøgning om udvidelse af et husdyrbrugefter, besigtiger en registreret kategori 1 habitatnaturtype og ikke mener, at der er tale om den pågældende naturtype, skal kommunen henvende sig til MSTs lokale enhed, som har stået for registreringen. Miljøstyrelsens lokale enhed vil derefter tage på besigtigelse og be- eller afkræfte, om der er tale om habitatnatur. Opdateringerne af habitatnaturregistreringerne sker kun hvert 6. år, men resultatet af en sådan berigtigelse/afkræftelse vil blive sendt til kommune og den involverede landmand, så resultatet kan bruges til at støtte ret på, selvom opdateringen ikke er gennemført i habitatnaturregistreringen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken