Opmåling af produktionsareal i revurdering

27-08-2019

Spørgsmål

Et ikke-IE fjerkræbrug godkendt efter miljøbeskyttelsesloven i 1990'erne deponerer lige over 1 kg N til et kategori 2-areal. Screeningen for revurderingen er foretaget med et staldareal tilsvarende arealet af bygningerne, da kommunen ikke har andre oplysninger at gå ud fra. Ved en nærmere opmåling af produktionsarealet i staldene falder deponeringen til 1 kg eller under. Frafalder revurderingen i det tilfælde straks eller skal revurderingen gennemføres med fastsættelse af produktionsareal via påbudt vilkår?


Svar

Miljøstyrelsen forstår spørgsmålet således, at der er tale om et ikke-IE-husdyrbrug og som har en eksisterende godkendelse efter kapitel 5 i lov om miljøbeskyttelse, hvor der alene er en revurderingsforpligtigelse, såfremt husdyrbruget ikke lever op til krav om totaldeposition for ammoniak efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 og 27.

Hvis det ikke er muligt ud fra de foreliggende oplysninger i sagen, at fastlægge om krav for totaldeposition for ammoniak er overholdt, kan kommunen i forbindelse med afklaring af, om der skal foretages en revurdering, indhente yderligere oplysninger hvor produktionsarealet m.v. nærmere skal fastlægges.

Det følger også af det forvaltningsretlige officialprincip, som siger, at myndighederne har ansvaret for at oplyse en sag tilstrækkeligt, inden de træffer afgørelse.

Fastlæggelsen af produktionsarealet m.v. skal i givet fald ske på samme måde som ved fastlæggelse af nudrift i godkendelser og tilladelser for så vidt angår husdyrbrug, der er godkendt, tilladt m.v. efter de før 1. august 2017 gældende regler. Se husdyrvejledningen herom Fastlæggelse af produktionsarealet https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/introduktion-til-ny-husdyrregulering/#produktion.

Dermed kan opnås en retvisende depositionsberegning, der tager afsæt i den nyeste viden om ammoniakemissioner. Hvis denne beregning viser, at totaldepositionskravene er overholdt til omkringliggende natur, træffer kommunen afgørelse efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 stk. 2 om, at kravet om revurdering kan frafaldes, jf. krav om totaldeposition for ammoniak efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens §§ 26 og 27.

Revurderingen skal dermed ikke gennemføres med evt. påbudte vilkår.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken