Krav om fytase ved revurdering af IE-husdyrbrug

29-10-2018

Spørgsmål

Inden for 4 år efter en BAT-konklusions offentliggørelse skal kommunerne gennem revurdering sikre, at husdyrbruget lever op til kravene i BAT-konklusionen. Den BAT-konklusion, der kom 21. februar 2017, skulle være implementeret i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen. Hermed skulle kommunen i revurderinger af IE-husdyrbrug blot sikre, at husdyrbruget lever op til bekendtgørelsen, hvorved kravene i BAT-konklusionen skulle være overholdt. Vi er dog lidt i tvivl om, hvordan fytase skal indgå i en revurdering af IE-husdyrbrug. I BAT-konklusionen er fytase nævnt som middel til at reducere mængden af udskilt fosfor. I husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen er der også fastlagt krav om anvendelse af fytase (§ 37), men bestemmelsen står i kapitel 15, som omhandler krav til husdyrbrug, som er godkendt efter §§ 16a og 16b. Et eksisterende IE-husdyrbrug, som ikke ændres, vil være omfattet af en miljøgodkendelse efter den tidligere lovs § 12 eller miljøbeskyttelseslovens §33, og derfor ikke umiddelbart være omfattet at kravet i § 37. Heller ikke i § 40, hvor det er anført, hvilke krav, kommunen skal sikre overholdelse af, i forbindelse med en revurdering, er § 37 nævnt. BAT-konklusionens krav om indførelse af et miljøledelsessystem er fastlagt i bekendtgørelsens § 43 på en måde, så det direkte er bestemt, at kravet skal overholdes senest den 21. februar 2021. Tilsvarende gælder ikke for kravet om fytase i § 37. Spørgsmålet er herefter, om kommunen særskilt i en revurdering af et IE-husdyrbrug skal stille krav om anvendelse af fytase, som svarer til kravet i § 37, selvom husdyrbruget fortsat ikke har en miljøgodkendelse efter §§ 16a eller 16b.


Svar

Ud fra kommunens oplysninger har Miljøstyrelsen forstået spørgsmålet således, at kommunen skal revurdere to godkendelser: En godkendelse, hvor husdyrbruget har et vilkår om anvendelse af fytase, og en godkendelse, hvor husdyrbruget har et fodringsvilkår, der regulerer fosforindholdet i foderet.

Et eksisterende IE-husdyrbrug, som ikke ændres, vil være omfattet af en miljøgodkendelse efter den tidligere lovs § 12 eller miljøbeskyttelseslovens § 33, og er derfor ikke omfattet af kravet i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 37. IE-husdyrbrug skal revurderes senest 4 år efter offentliggørelsen af BAT-konklusionen, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40 stk. 4. Sådan en revurdering foretages efter reglen i  husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1. Her er ikke nævnt fytasekravet i § 37.

I forarbejderne til ændringen af husdyrbrugloven i 2017 (LF 114, s. 177) står der i de specielle bemærkninger vedr. overgangsbestemmelser, at vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT bortfalder ikke (vilkår om fosforindholdet i fodring / gylleseparering), og at det kun er deciderede vilkår om udbringningsarealer, jf. ændringslovens § 10, stk. 6, der bortfalder.

Umiddelbart skal kommunen fsva. de husdyrbrug, hvis godkendelser allerede indeholder vilkår om anvendelse af fytase, eller vilkår om fosforindholdet i foderet begrundet i BAT, derfor ikke ophæve disse vilkår i forbindelse med revurderingen, men videreføre og revurdere dem i medfør af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41, stk. 2, hvorefter alle vilkår i en godkendelse skal gennemgås.

Efter Miljøstyrelsens vurdering skal kommunens to sager om revurdering af godkendelser, som allerede har vilkår i relation til fosfor begrundet i BAT (herunder vilkår til fosforindholdet i foderet) revurderes, og vilkårene bortfalder altså ikke i forbindelse med revurderingen.

Dette er i modsætning til fodringsvilkår stillet af hensyn til reduktion af ammoniakemissionen, se tidligere offentliggjort helpdesk svar: 

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/fodervilkaar-og-revurdering/


  

 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken