Kan revurdering give fleksibilitet i dyretype?

08-10-2018

Spørgsmål

Når godkendelser af husdyrbrug, som fortsat er på gammel lov skal revurderes, skal kommunen kontrollere, om der er angivet en ”udgået” dyretype, hvis det er tilfældet vælges et staldsystem, der minder mest om det tidligere godkendte staldsystem. For slagtekyllinger kan der efter gl. lov vælges mellem flere kategorier af slagtekyllinger med variation i produktionstid. Ved revurderingen kan der vælges mellem konventionel, skrabe eller økologiske slagtekyllinger. Betyder det, at efter revurderingen er landmanden frit stillet mht. produktionstid for slagtekyllingerne, så længe dyrevelfærdskrav overholdes?


Svar

Nej, en revurdering kan ikke give fleksibilitet i dyretype. Det er korrekt, at der i beregningerne i husdyrgodkendelse.dk skal vælges mellem konventionelle, skrabe, eller økologiske slagtekyllinger, og hvor man vælger den dyretype, der minder mest om det tidligere godkendte staldsystem. Denne oversættelse af staldsystem er for at kunne gennemføre ammoniakberegninger i det nye system. Herunder for at tjekke at totaldepositionskravet er overholdt.

Selvom der ved revurderingssagen fastlægges et produktionsareal og et staldsystem, vil husdyrbruget fortsat være reguleret af den godkendelse, der er blevet revurderet, og alle vilkår heri skal fortsat overholdes. Dvs. tidligere vilkår om staldsystem, antal producerede dur, antal produktionsdage mv. ændres ikke. Husdyrbruget er således ikke frit stillet mht. produktionstid mm. for slagtekyllingerne. Hvis husdyrbruget vil foretage udvidelser eller ændringer, vil der skulle søges om godkendelse eller tilladelse, foretages anmeldelse m.v. efter de almindelige regler herom. En revurdering indebærer således ikke, at husdyrbruget kan anses for godkendt eller tilladt efter husdyrbrugslovens §§ 16 a eller 16 b.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken