Hvis man falder ud af godkendelsespligt

16-01-2020

Spørgsmål

Et husdyrbrug har en IE-miljøgodkendelse efter tidligere regler - det kan fx. være kapitel 5 eller §12. Efter udnyttelse er man så løbet ind i en periode med nedsat dyrehold, og der er indtrådt delvist kontinuitetsbrud. Dyreholdet, som husdyrbruget nu nedskrives til, er af en sådan størrelse, at det ikke ville udløse pligt om godkendelse efter den tilsvarende paragraf i dag (§16a) (og ligger evt. også under 3500 kg N). Skal husdyrbrugets miljøgodkendelse nu ændres, således at vilkårene måske også "mindskes", så de passer til den nye situation? Eller skal man fortsat leve op til skrappe vilkår, selv om at det er til en mindre produktion? Og det vigtigste spørgsmål er måske dette: Når husdyrbruget så skal revurderes, hvad så? Godkendelsen er en IE-godkendelse, men husdyrbruget er ikke i dag oppe i den størrelse, som vi definerer som IE. Skal husdyrbruget revurderes som IE eller som ikke-IE? Jeg vil gerne bede jer besvare spørgsmålet i lyset af godkendelsesbekendtgørelsens § 51, ifølge hvilken landmanden selv kan "meddele", at han ønsker at reducere antal stipladser og derved ophøre som IE-brug (men fortsætte på samme miljøgodkendelse i øvrigt). Og samtidig også i lyset af det høringsbrev til den nye husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, hvor det i afsnit 2.1 hedder, at dette ikke kan lade sig gøre, men kræver en fornyet miljøgodkendelse.


Svar

Ophørsreglerne i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51 forpligter IE-husdyrbrugene til at iagttage nærmere bestemte regler i jordforureningsloven i tilfælde af ophør. Herefter fastsætter bestemmelsen i stk. 2, hvornår forpligtelsen træder i kraft, dvs. hvad der skal forstås ved ophør i den sammenhæng.

Bestemmelsens ophørsdefinition har således alene betydning for, hvornår reglerne i jordforureningsloven finder anvendelse.

Herudover vil husdyrreguleringens krav om godkendelse ved etablering, udvidelse og ændring finde anvendelse.

Definitionen af et IE-husdyrbrug, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 2, nr. 11, er: Husdyrbrug, som er godkendt til flere end 750 stipladser til søer, flere end 2.000 stipladser til fedesvin (over 30 kg) eller flere end 40.000 stipladser til fjerkræ, efter § 16 a, stk. 2, i husdyrbrugloven, § 12, stk. 1, nr. 1-3, i lov om miljøgodkendelse m.v. af husdyrbrug eller § 33 i lov om miljøbeskyttelse.

Dette vil altså sige, at man er et IE-husdyrbrug, så længe man har et husdyrbrug, som er godkendt til ovenstående.

Det fremgår endvidere af høringsbrevet tilhørende den gældende husdyrgodkendelsesbekendtgørelse, at: ”Ønsker et husdyrbrug at blive undtaget for de krav, der gælder for IE-husdyrbrug, som følge af et reduceret antal af husdyr, skal husdyrbruget ansøge om en ny godkendelse, hvor bl.a. IE-direktivets regler om ophør skal iagttages."

Det vil sige, at uanset om IE-bruget er ophørt i henhold til § 51, vil det stadig have samme godkendelse indtil det søger om en ny godkendelse/tilladelse.

Hvis bruget opretholder sin IE-godkendelse, betyder det altså, at bruget fortsat skal overholde de vilkår, der fremgår af godkendelsen samt de generelle regler, som finder anvendelse på IE-husdyrbrug, herunder også revurderingsforpligtelsen.

Derfor, hvis bruget ønsker at blive undtaget for vilkår og de generelle regler tilknyttet til IE-bruget, skal bruget selv ansøge om og opnå en ny godkendelse/tilladelse.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken