Høringsparter og revurderinger

02-12-2020

Spørgsmål

Hej. I skriver i vejledningen vedrørende høringsparter og revurderinger: "Afgørelsen om revurdering skal meddeles adressaten, og de organisationer m.v., der har anmodet om at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4....." Hvilke organisationer drejer det sig om helt specifikt? Tak for hjælpen.


Svar

Det drejer sig om lokale foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af miljø og natur, og som har underrettet kommunalbestyrelsen om, at de ønsker at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4, jf. husdyrbruglovens § 61. 

Derudover er der også en lignende mulighed for landsdækkende foreninger og organisationer, der som følge af deres vedtægter har beskyttelse af miljø og natur som hovedformål, jf. husdyrbruglovens § 62. Disse skal dog kontakte Miljøstyrelsen om, at de ønsker underretning, hvorefter Miljøstyrelsen retter henvendelse til kommunen. Det vil sige, at kommunen hører fra Miljøstyrelsen, hvis der er nogen landsdækkende foreninger eller organisationer, der har bedt om underretning, jf. husdyrbruglovens § 62. Tilsvarende gælder landsdækkende foreninger og organisationer, der efter deres vedtægter har til formål at varetage væsentlige rekreative interesser, når afgørelserne berører sådanne interesser, jf. husdyrbruglovens § 62, 2. pkt.

Det bemærkes, at i modsætning til, hvad der gælder for lokale foreninger og organisationer, jf. § 61, forudsætter klageretten for landsdækkende organisationer m.v. nævnt i § 62 ikke, at foreningen i forvejen har anmodet om at få underretning om afgørelserne. Der er således alene tale om en bestemmelse om disse foreningers og organisationers ret til at få underretning, mens klageretten afhænger af, om betingelserne i § 87 er opfyldt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken