Fodervilkår og revurdering

13-09-2018

Spørgsmål

Det drejer sig om en so-ejendom. De lavede en tilbygning til sostalden i 2010 og fik miljøgodkendelse. Til at overholde reduktionskrav og BAT i godkendelsen blev der anvendt fodervilkår og ingen andre tekniker (gyllekøling, forsuring, overdækning eller lign). Derfor overholdes BAT i revurderingen uden virkemidler. Skal vilkårene til foderet ophæves i forbindelse med revurderingen, eller skal de fortsat være der? Jeg vurderer, at de fortsat skal være der. Det giver ingen mening at ophæve, og derved give øget ammoniakbelastning i en godkendelse.


Svar

Godkendelser af IE-brug skal revurderes, og ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Her skal det særligt sikres, at kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og §§ 26, 27 og 35 overholdes, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1. 

Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen bilag 3, pkt. A, afsnit 2.1.2, at BAT for med eksisterende staldafsnit ikke kan fastlægges på baggrund af en teknologi, der ikke (længere) er optaget på teknologlisten. Fodringsvilkår blev fjernet fra teknologilisten i sommeren 2017. Hvis et vilkår i en gældende godkendelse omfatter virkemidler, der som fodring ikke længere er på Miljøstyrelsens teknologiliste, beregnes den samlede relative effekt af de øvrige virkemidler, hvorved BAT-kravet til staldafsnittet reduceres. Dette samme gør sig gældende ved en revurdering, og kommunen kan således ikke føre de gamle vilkår om fodring videre i en ny afgørelse om revurdering.  

Hvis husdyrbruget i stedet søgte en ny godkendelse af det eksisterende anlæg (uden nye produktionsarealer), ville resultatet blive det samme: Der ville være tale om uændret anlæg, hvor fodringsvilkår ikke ville skulle inddrages i fastlæggelse af et BAT-nudrift niveau og BAT for eksisterende stald, som er den faktiske emission. Her ville husdyrbruget altså heller ikke få vilkår pga. BAT.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken