Foderkorrektioner i forbindelse med revurderinger

26-03-2019

Spørgsmål

I forbindelse med revurdering af miljøgodkendelser efter §§ 11-12 skal vi vurdere BAT og N-deposition til kategori 1 og 2 natur. Foderkorrektioner kan ikke indgå i denne vurdering eller i en eventuel projektilpasning. I den godkendelse efter §§ 11-12 der revurderes, kan der være stillet fodervilkår (N) i forhold til påvirkning af f.eks. kategori 3 vilkår. Kan/skal vi fastholde fodervilkår, der er stillet af hensyn til N-påvirkning af kategori 3 natur i den oprindelige godkendelse efter (kvælstof)? Eller skal vi under alle omstændigheder ophæve alle fodervilkår i den oprindelige miljøgodkendelse?


Svar

Miljøstyrelsen har i helpdesksvar fra 13. september 2018 beskrevet fodervilkår og revurdering for IE-brug, se https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/fodervilkaar-og-revurdering/

Som det fremgår af svaret skal godkendelser af IE-brug revurderes, og ajourføres af hensyn til udviklingen i den bedste tilgængelige teknik. Her skal det særligt sikres, at kravene i § 25, jf. bilag 3, pkt. A, og i §§ 26, 27 og 35 overholdes, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 1. Disse krav vedrører alene BAT samt kategori 1- og 2-natur, og IKKE kategori 3-natur, hvor de generelle krav fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 29. Miljøstyrelsen vurderer derfor, at ved revurdering af IE-brug, skal vurderingen ske som beskrevet i det tidligere helpdesksvar, og der kan ikke videreføres fodringsvilkår, der er stillet af hensyn til ammoniakreduktion. Det kan dermed, i nogle enkelte situationer medføre, at fodringsvilkår stillet med hensyn til et kategori 3 naturområde, ikke vidreføres ved en revurderingsproces.

 

Vær opmærksom på, at for så vidt angår ikke IE-husdyrbrug, der er godkendt efter de tidligere gældende regler i husdyrlovens §§ 11 og 12 eller efter miljøbeskyttelseslovens § 33, skal der ske begrænset revurdering. Her skal der alene ske revurdering, hvis det vil være nødvendigt for at overholde kravene i forhold til kategori 1- og 2-natur. Det er kun denne del af godkendelsen, der skal revurderes, og er der ikke problemer i forhold til overholdelse af totaldepositionskravene, skal der ikke ske revurdering, og den aktuelle godkendelsen/tilladelse fortsætter uændret.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken