Fleksibilitet og revurdering

11-05-2020

Spørgsmål

I vejledningen til vurdering af staldes restlevetid i forbindelse med revurdering er anført, at der kan vurderes en restlevetid på mere end 15-20 år, hvis staldene anses for at være fleksible i forhold til anvendelsen. Vil Miljøstyrelsen ikke uddybe, hvad fleksibilitet betyder og give relevante eksempler? Er minkhaller fleksible fordi slitagen primært er på inventar og ikke selve staldbygningen (og som i øvrigt ikke kan anvendes til andet end mink)? Er dybstrøelsesstalde fleksible, for slitagen primært er på inventar og ikke selve staldbygningen? Er slagtekyllingestalde fleksible, idet der ikke er meget slid på gulvet fra små kyllinger? Eller betyder fleksibelt, at stalden kan anvendes til andre formål end stald?


Svar

Det er kommunen, der fastsætter fristen for overholdelse af totaldepositionskravet af hensyn til den forventede restlevetid for husdyrbrugets staldanlæg. Det fremgår af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 40, stk. 7. Det er dermed kommunen, der har kompetencen til at fastsætte restlevetiden.
Det er i den forbindelse også kommunen, der har kompetencen til at vurdere, om staldene er fleksible i forhold til anvendelsen. I den sammenhæng skal ordet fleksibilitet forstås generelt. F.eks. at noget nemt lader sig ændre eller tilpasse til skiftende forhold eller behov.
Der ikke er noget særligt krav om fleksibilitet. Der er tale om et eksempel i vejledningen, og det betyder ikke, at kommunen ikke kan finde, at der er andre argumenter for længere restlevetid. Se vejledning: https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/16-revurdering-af-godkendelser/#1.
I et andet eksempel i vejledningen på situationer hvor det vil være muligt, at forlænge fristen i op til 30 år, efter at staldanlæggene er etableret, er fremhævet naturligt ventilerede staldanlæg med dybstrøelse, idet der kun er ringe udsigt til, at der vil komme ny effektiv miljøteknologi, som vil kunne løse problemet.


Vedrørende restlevetid for minkhaller er dette beskrevet i helpdesksvar https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/ammoniak/restlevetid-paa-minkhaller-ved-revurdering/. Det fremgår heraf bl.a., at det ikke kan indfortolkes generelt, at der gælder noget særligt for minkhaller.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken