Er det den oprindelige miljøgodkendelse eller et tillæg, der skal revurderes?

06-12-2022

Spørgsmål

Et husdyrbrug får i 2010 en § 12-miljøgodkendelse til 800 årssøer, smågrise og slagtesvin samt etablering af ny stald og gyllebeholder. Det bliver derved et IE-brug. Stalden bliver aldrig opført, og i 2013 nedskrives dyreholdet til 212 DE og dermed under IE-grænsen, men har efter kommunens opfattelse stadig status som til IE-brug. I 2018 får husdyrbruget et tillæg efter §12, stk. 3 til en udvidelse til 750 søer og smågrise. Spørgsmålet er nu, om det er den oprindelige miljøgodkendelse eller tillægget, der skal revurderes?


Svar

Det er miljøgodkendelsen fra 2010, der skal revurderes. 

Ved miljøgodkendelsen i 2010 får husdyrbruget status som IE-husdyrbrug, idet godkendelsen omfatter dyrehold over IE-grænsen.

Miljøstyrelsen forstår sagen således, at husdyrbruget ikke siden 2010 har fået en ny godkendelse, der ophæver miljøgodkendelsen fra 2010. I 2018 godkendes et tillæg til den oprindelige godkendelse, hvilket heller ikke ændrer husdyrbrugets status som IE-husdyrbrug.

Det er først, når husdyrbruget får en ny godkendelse/tilladelse og opfylder betingelserne om ophør i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 51, at det bliver undtaget for de krav, der gælder for IE-husdyrbrug. 

Ved revurderingen efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 39, stk. 1, er det hele husdyrbrugets samlede deposition af ammoniak, der skal vurderes. Tillægget skal derfor også indgå i revurderingen. Se følgende helpdesksvar: https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-og-tillaeg/

Se nærmere om IE-husdyrbrug i husdyrvejledningen:

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/17-saerregler-for-ie-husdyrbrug/

https://husdyrvejledning.mst.dk/vejledning-til-bekendtgoerelserne/husdyrgodkendelses-bekendtgoerelsen/16-revurdering-af-godkendelser/

Der kan henvises til følgende helpdesksvar om emnet:
https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/revurdering/revurdering-og-ophoer-af-ie-brug/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken