Begrænset revurdering og annoncering

20-07-2021

Spørgsmål

To spørgsmål om de sager, som skal have en begrænset revurdering efter bekendtgørelsens §39 stk. 2 og stk. 7. Dvs. sager, godkendt efter husdyrlovens §12 og som ikke opfylder kravet om totaldeposition af ammoniak.

1. Skal de forannonceres ? Hvis ja: er det ok på DMA ? Husdyrbek §41 stk. 2 siger: For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter §§ 39 og 40. Annoncering kan ske udelukkende digitalt på kommunens hjemmeside. Vejledningen om revurdering af ikke-IE-brug siger: Der er ikke særlige regler om offentlighedens inddragelse i sager om revurdering af ikke IE-husdyrbrug. Så hvad menes ?

2. Når MGK så er revurderet med et påbud om at nedbringe ammoniakfordampningen om fx 15 år. Skal den så revurderes igen om 10 år ? Eller kan man opfatte det således, at nu er den revurderet, og ammoniakdepositionen nedbragt (ganske vist med en frist), så nu opfylder de kravet i §39 stk.2 og skal således ikke screenes igen


Svar

Svar på spørgsmål 1: 
Det er kun IE-husdyrbrug, der er omfattet af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 41. Dette følger af, at det i § 41, stk. 1, fremgår, at: ”I sager om revurdering efter § 39, stk. 1, må kommunalbestyrelsen ikke træffe afgørelse efter § 39, jf. § 41, i husdyrbrugloven, før offentligheden har haft lejlighed til at udtale sig om kommunalbestyrelsens udkast til afgørelse”

§ 41, stk. 2, som der refereres fra i spørgsmålet, henviser tilbage til stk. 1, idet der står: ”For at give offentligheden lejlighed til at udtale sig skal kommunalbestyrelsen foretage offentlig annoncering, når den indleder en revurdering efter §§ 39 og 40”. 

Der er ikke særlige regler om offentlighedens inddragelse i sager om revurdering af ikke IE-husdyrbrug. Forud for sagens afgørelse skal adressaten varsles om evt. påbud om nye eller ændrede vilkår efter reglerne i lovens § 58.

Der skal derfor ikke ske forannoncering, når der ikke er tale om IE-husdyrbrug. 

Afgørelsen om revurdering (vedr. ikke IE-husdyrbrug) skal meddeles adressaten, og de organisationer m.v., der har anmodet om at modtage afgørelser efter lovens kapitel 4.

Svar på spørgsmål 2: 
Der vil fortsat skulle revurderes, jf. bekendtgørelsens § 39, selvom kommunen har givet påbud om at nedbringe ammoniakemmissionen om f.eks. 15 år, jf. § 39, stk. 7. 

Et af formålene med en revurdering er bl.a. at påse om der er kommet ny viden i mellemtiden, som giver anledning til at se på godkendelsen igen.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken