§ 40 i husdyrbrugloven - skal et eller alle punkter under stk. 2 opfyldes før påbud?

11-09-2018

Spørgsmål

Jeg er ved at revurderer en svinebesætning. Før jeg kan give påbud efter § 39 jf. § 40, skal alle punkter nr. 1- 5 så være opfyldt, eller kun et af dem? Tilbage i 2007 i lovbemærkningerne til loven står, at et af punkterne skal være opfyldt, men i klagenævnsafgørelse NMK-132-00163 læser jeg det sådan, at alle 4 første punkter skal være opfyldt. Det drejer sig om, hvorvidt jeg kan give påbud om at nedbringe lugt, da f.eks. hyppig gylleudslusning i stalde med drænet gulv nedbringer lugten med 20 % uden de store omkostninger. Selv med 20 % nedbringelse er lovens krav til lugt ikke overholdt i denne sag, så jeg skærper ikke de gældende krav til lugt, men nedbringer lugt indenfor proportionalitetsprincippet.


Svar

Kommunen skal alene godtgøre, at én af betingelserne i husdyrbruglovens § 40, stk. 2, er tilstede for at meddele et påbud om nedbringelse af lugt i forbindelse med en afgørelse om revurdering, jf. § 41, stk. 3.


Dette fremgår også af retsgrundlaget i den klagenævnsafgørelse, der henvises til, hvor det står anført, at det følger af husdyrbruglovens § 40, stk. 2, at påbud eller forbud mod fortsat drift skal meddeles, hvis én af de fem betingelser er tilstede. Det er således alene i begrundelsesafsnittet, hvor nævnet opsummerer, at kommunen ikke har godtgjort, at nogen af disse betingelser er tilstede, hvorved det fejlagtigt kommer til at fremstå som om, at kravet er en godtgørelse af, at fire af betingelserne skal være opfyldt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken