VVM-pligt for 16b

21-12-2017

Spørgsmål

Vi har modtaget 4 stk. 16b ansøgninger, hvoraf mindst 2 ligger lige under grænsen på de 3500 kg N (ingen af dem overstiger stipladsgrænser). Vi synes der mangler generel vejledning om hvornår en 16b ansøgning skal behandles efter § 55 i husdyrbrugsloven, altså hvornår der er VVM pligt. Eftersom husdyrbrug er nævnt i bilag 2 i 'Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)' skal der foretages en screening af husdyrbruget for at vurdere om projektet har en væsentlig indvirkning på miljøet. Dette kan muligvis gøres ud fra oplysningerne i bilag 1 i bekendtgørelsen til husdyrloven når man sammenligner oplysningsgrundlaget med det fra VVM. Er det kun hvis de opstillede grænser overskrides (natur, ammoniak, støj m.v.) at der er VVM-pligt eller er det nok hvis projektet ligger i et f.eks. landskabeligt/geologisk værdifuldt område eller der skal laves en vurdering på gener hvis der er naboer tæt på? Hvad hvis grænsen på 1 kg N i merdeposition på kat. 3 natur overskrides eller der skal gives dispensation til afstandskrav? Dette kræver jo en konkret vurdering og burde ikke umiddelbart være indeholdt i en screening.


Svar

Efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 23 kan en kommune ikke meddele tilladelse til et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b, hvis husdyrbruget med det ansøgte vil få sådanne væsentlige virkninger på miljøet, at disse virkninger ikke kan imødegås med vilkår. Herunder navnlig hvis beskyttelsesniveau og genekriterier i forhold til ammoniak og lugt, som beregnet efter de nye regler fra den 1. august 2017, ikke kan overholdes.

Hvis væsentlige virkninger på miljøet på forsvarlig vis kan imødegås af vilkår, og beskyttelsesniveauerne for ammoniak og lugt er overholdt, vil kommunen som altovervejende hovedregel kunne meddele tilladelse. Det er herunder også forudsat, at en ansøger i dialog med kommunen og gennem projekttilpasninger m.v. vil kunne imødegå, hvad der ellers kunne have været væsentlige virkninger på miljøet.

Det vil kun være i ganske få og helt særlige tilfælde, at en tilladelse til etablering, udvidelse eller ændring af et husdyrbrug efter husdyrbruglovens § 16 b først vil kunne meddeles efter gennemførelse af en proces for miljøkonsekvensvurdering med udarbejdelse af miljøkonsekvensrapport og gennemførelse af en udvidet offentlighedsprocedure, f.eks. ved grænseoverskridende virkning. Se husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 59, stk. 2, jf. stk. 1, 3 og 5 (§ 57 fra og med den 1. januar 2018).

De tilfælde, som er nævnt i spørgsmålet, at husdyrbruget har en årlig ammoniakemission på lige under 3.500 kg, at husdyrbruget er beliggende i et landskabeligt/geologisk værdifuldt område eller tæt på naboer, eller at en tilladelse til husdyrbruget forudsætter dispensation fra afstandskrav, ses hverken hver for sig, eller i givet fald kumuleret, at kunne udgøre et tilstrækkeligt grundlag for at udløse krav om miljøkonsekvensrapport og udvidet offentlighedsprocedure. 


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken