Samlet godkendelse efter § 16c

26-04-2018

Spørgsmål

En bedrift (ét CVR nummer) driver to ejendomme på hver deres matrikel, som støder op til hinanden (nabomatrikler). På ejendom 1 er der malkekøer og gyllebeholdere. På ejendom 2 er der kælvingsstald og og kalve/ungdyr fra ejendom 1, og der er ingen gylletanke. Gyllen fra ejendom 2 pumpes fra stalden over i gylletanken på ejendom 1. Staldene på ejendom 1 og 2 lå tidligere på samme matrikel, men staldene der nu ligger på ejendom 2 blev framatrikuleret med henblik på at søge separat godkendelse af dyreholdet. Af hensyn til nærliggende lokalplanlagte område vil det give mulighed et større godkendt dyrehold på de to ejendomme. Ejendom 1 har en miljøgodkendelse, hvor staldene på ejendom 2 er med. Ejendom 2 søger nu om miljøgodkendelse. Skal kommunen dømme samlet godkendelse for de to ejendomme efter § 16c. Med andre ord; finder begrebet ”teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet anvendelse”?


Svar

Bemærk, at dette svar er opdateret den 26. august 2019 i forhold til tidligere svar offentliggjort den 26. april 2018.

Ved vurderingen af, om et husdyrbrug, der er omfattet af godkendelses- eller tilladelsespligten efter §§ 16 a eller 16 b, er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet med et andet husdyrbrug, så husdyrbruglovens § 16 c finder anvendelse, kan der inddrages flere fortolkningsmomenter, herunder bl.a.;

- om der er et driftsfællesskab på tværs af ejendomme, og om der er et fællesanlæg. F.eks. kan en fælles malkestald eller foderanlæg være et indicium for, at ejendommens bygninger har en sådan teknisk sammenhæng, at de må betragtes som ét anlæg.

- om ejendomme med tilhørende anlæg er inde for samme bedrift, og at der er aftalt et driftsfællesskab. Ordet bedrift skal forstås som dækkende det forhold, at der er aftalt et driftsfællesskab. Det afgørende er således ikke i første række, om husdyrbrugene udgør én eller flere bedrifter i landbrugslovens forstand, men om der er et driftsfællesskab.

Der kan godt være et driftsmæssigt fællesskab om flere husdyrbrug, der ikke indgår i samme bedrift og drives under samme CVR-nr. Det er således ikke alene afgørende, om husdyrbrugene formelt drives af samme fysiske eller juridiske person.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken