Ny miljøtilladelse efter § 16b, som erstatning for ikke udnyttet § 16b miljøtilladelse

18-02-2020

Spørgsmål

I 2019 blev der givet en § 16b miljøtilladelse (nr. 1) til udvidelse af anlæg og svinehold, umiddelbart efter at miljøtilladelsen blev meddelt, ønskede ansøger at ændre på sin miljøtilladelse og søgte derfor en nye § 16b miljøtilladelse (nr. 2), hvor der planlægges andre anlægsmæssige udvidelser. De anlægsmæssige ændringer i miljøtilladelse nr. 2, kan ikke gennemføres såfremt miljøtilladelse nr 1 bliver fuldt udnyttet. Mine spørgsmål er følgende: Hvordan skal nudriften være i den nye ansøgningen om miljøtilladelse, skal det være ansøgt drift fra miljøtilladelsen nr. 1, som ikke vil blive taget i brug såfremt miljøtilladelse nr. 2 udnyttes, eller skal det være den samme som nudriften i miljøtilladelse nr. 1. Er det muligt at sætte et vilkår i miljøtilladelse nr. 2, at denne ikke kan tages i brug såfremt miljøtilladelse nr. 1 udnyttes?


Svar

Indtastningen af nudriften i den nye ansøgning om en § 16 b tilladelse skal ske i overensstemmelse med husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 30, stk. 3. Her fremgår at nudriften fastlægges for hvert staldafsnit og gødningsopbevaringsanlæg som den hidtil lovlige drift i henhold til bindende krav i meddelte godkendelser, tilladelser og anmeldelser, der er udnyttet, og ikke efterfølgende er bortfaldet.
Miljøstyrelsen forstår af spørgsmålet, at der i 2019 er meddelt tilladelse efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 1 og at tilladelsen er delvist udnyttet.
Efterfølgende søges der ny tilladelse til udvidelse/ændring efter husdyrbruglovens § 16 b, stk. 2, fordi ansøger ikke ønskes at realisere det fulde projekt, der blev godkendt med den tilladelsen efter § 16 b, stk. 1.
I stedet ønskes tilladelse til et andet projekt, som der nu søges en ny tilladelse til efter § 16, b, stk. 2, og som i øvrigt forudsætter, at den første § 16 b tilladelse ikke udnyttes fuldt ud.
Som udgangspunkt har begge § 16 b-tilladelser en 6-års udnyttelsesfrist, jf. husdyrbruglovens § 59 a, stk. 1. Det er dog Miljøstyrelsens vurdering, at hvis en tilladelse rent de facto ikke kan lade sig gøre, hvis den anden udnyttes, må den del, der ikke kan lade sig gøre, bortfalde. Dette er også begrundet i, at nudriften er det, som på ansøgningstidspunktet faktisk er udnyttet. Derfor vil forudsætningen for den nye tilladelse være en anden, end hvis den første § 16 b, stk. 1-tilladelse var fuldt udnyttet.
I denne situation vil det efter Miljøstyrelsens vurdering betyde, at den ikke realiserbare del af den første § 16 b tilladelse bortfalder.
Såfremt kommunen er i tvivl, om der i denne situation vil ske udnyttelse af begge tilladelser, kan kommunen fastsætte vilkår efter de betingelser der nævnes i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36. Kommunen kan også afklare med ansøger, hvilken tilladelse ansøger ønsker at udnytte, inden tilladelsen gives, idet den anden tilladelse rent faktisk ikke kan lade sig gøre, hvis den første udnyttes helt.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken