Kan solceller på taget af kvægstalde behandles som en del af miljøgodkendelsen?

 

27-02-2023

Spørgsmål

Vi modtager en del ansøgninger om opsætning af solceller på stalde - især på kvægstalde, hvor der er et højt strømforbrug. I de tilfælde, hvor der samtidig skal laves en miljøgodkendelse på husdyrbruget, er vi nu ved at overveje, om vi kunne medtage godkendelsen af solcelleanlægget i miljøgodkendelsen af husdyrbruget.

Det kan spare sagsbehandlingstid hos vores landzone-folk mm. - og i øvrigt tænker vi også, at solcelleanlægget kan være erhvervsmæssigt nødvendigt. Vi mener ikke, at solceller er at sidestille med vindmøller, når de placeres på taget af en stald.

Vurderer Miljøstyrelsen, at godkendelse af et solcelleanlæg på en staldbygning kan indgå i en miljøgodkendelse af husdyrbruget?


Svar

Solcelleanlæg skal ikke indgå som en del af miljøgodkendelsen. Det skyldes, at solceller ikke er driftsbygninger m.v. til brug for husdyrholdet og ikke kan betragtes som erhvervsmæssigt nødvendigt for husdyrbrugets drift. 

Selvom et solcelleanlæg kan være et økonomisk hensigtsmæssigt alternativ til det eksisterende, kollektive forsyningsnet, vil det ikke i sig selv føre til, at anlægget er erhvervsmæssig nødvendigt for husdyrbruget. Det udledes af  ”Naturstyrelsens vejledende udtalelse om opsætning af solenergianlæg fra 2013”, som er udarbejdet på baggrund af flere nævnsafgørelser.
 
I husdyrvejledningens afsnit ”særligt om godkendelsespligt og godkendelseskrav” under ”kom godt i gang” findes et flowdiagram, der illustrerer, hvornår en indretning eller byggeri skal behandles som en del af miljøgodkendelsen, og hvornår det skal behandles efter planlovens regler.
 
Idet der i jeres spørgsmål enten søges om et husdyrbrug, eller der allerede er et husdyrbrug, svares der ”ja” i de to første kasser i diagrammet. Derefter spørges der, om der søges om driftsbygninger m.v. til brug for husdyrhold. Da der ikke er tale om et anlæg til brug for husdyrhold, vil opsætningen af solcellerne skulle behandles efter planloven.
 
Hvorvidt opsætningen af solcellerne vil kræve en landzonetilladelse beror på en konkret vurdering, som man bl.a. kan læse mere om i ovenfor nævnte vejledende udtalelse fra Naturstyrelsen. 
 
I nogle tilfælde vil en miljøgodkendelse kunne forhindre, at der opsættes et solcelleanlæg på taget. Det kunne f.eks. være at husdyrbruget har en godkendelse med vilkår om, at tagmaterialet ikke må være blankt eller reflekterende, eller at taget skal have en bestemt farve. 

Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken