Hvornår er et husdyrbrug et IE-brug?

09-04-2019

Spørgsmål

I Husdyrbrugsloven § 16a har vi grænserne for et IE-brug. Vi har et husdyrbrug med 720 stipladser til søer og et antal stipladser til slagtesvin. Skal antallet af stipladser til søer og slagtesvin lægges sammen (evt. forholdsmæssigt) for at afgøre om der er tale om et IE-brug? Eller er det ikke et IE-brug når der ikke er over 750 stipladser til søer eller 2000 stipladser til slagtesvin?


Svar

Ved vurdering af om et husdyrbrug overstiger stipladsgrænserne i husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, skal der ikke ske en sammenlægning af stipladserne på tværs af dyrekategorierne. Det er således kun ved en overstigning af stipladsgrænsen for den enkelte dyretype, at husdyrbruget omfattes af IE-kravene. Det bemærkes dog, at kommunen skal undersøge om den samlede ammoniakemission fra husdyrbruget overstiger emissionsgrænsen på 3500 kg NH3-N pr år, jf. husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1. Hvis det er tilfældet omfattes husdyrbruget ligeledes af godkendelseskravet efter husdyrbruglovens § 16 a.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken