Et eller to anlæg - husdyrbrug kontra ejendom

21-11-2019

Spørgsmål

En landmand har to husdyrbrug, naturligvis placeret på to ejendomme, men tæt op ad hinanden. Husdyrbrug 1 består af stalde og tre gyllebeholdere, og der går gylle fra staldene og udelukkende til Gyllebeholder 1 og 2. Husdyrbrug 2 består af stalde, og gyllen herfra pumpes til Gyllebeholder 3. Husdyrbrug 1 kan godt drives uden at Husdyrbrug 2 er i drift, og det modsatte gælder også. Husdyrbrug 1 kan også godt drives uden at Husdyrbrug 2 har samme ejerskab. Husdyrbrug 2 er til gengæld i den knibe, at der ingen fortank eller lignende er på husdyrbruget. Hvis Husdyrbrugene får forskellige ejere, kan Husdyrbrug 2 kun drives videre, hvis der indgås en aftale med ejeren af Husdyrbrug 1, der sker en arealoverførsel af Gylletank 3, eller hvis der etableres et opsamlingsanlæg på Husdyrbrug 2, der muliggør afhentning af gyllen til f.eks. et biogasanlæg. Det følger af forarbejdet til Husdyrbrugloven, at anlægsbegrebet kommer fra Planloven. Det interessante spørgsmål er derfor om vi kan sige, at husdyrbrugene kan drives uafhængigt som husdyrbrug betragtet, hvis de ikke kan drives uafhængigt som ejendomme betragtet? Har det i øvrigt i denne sammenhæng en betydning at forarbejdet taler om sammenhæng mellem ejendommenes bygninger, når nu gyllebeholdere ikke længere opfattes som egentlige bygninger, men mere et teknisk anlæg? Da forarbejdet til Husdyrbrugloven støtter sig til lovgivning og landbrugsstruktur som det så ud for 20 år siden, kan vi ikke afgøre hvilken lovgivning, der skal tillægges den største vægt. Planlovens formål om at sikre udvikling på et uplanlagt grundlag kan dog ske at blive udvandet.


Svar

Det, som der skal tages stilling til i den konkrete sag, fremgår af husdyrbruglovens § 16 c. Det er således husdyrbruglovens begreber, der skal tillægges værdi i vurderingen.

Det klare udgangspunktet er, at hver ejendom med anlæg vurderes og godkendes eller tillades hver for sig. Husdyrbrug, der er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne, skal dog godkendes eller tillades samlet. Husdyrbrug skal således som udgangspunkt tillades eller godkendes samlet, hvis flere husdyrbrug f.eks. indgår et driftsfællesskab og f.eks. har fælles anlæg, der ikke kan drives uafhængigt af hinanden, således at miljøpåvirkningerne ikke kan adskilles.

Afstanden mellem anlæggene kan indgå i vurderingen af, om husdyrbrug er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne, og det kan indgå i vurderingen, om det teknisk ikke er muligt at drive husdyrbrugene uafhængigt af hinanden.

Det kan videre indgå i vurderingen, om der er fællesanlæg. F.eks. kan fælles malkestald eller foderanlæg være et indicium for, at ejendommens bygninger har en sådan teknisk sammenhæng, at de må betragtes som ét anlæg. En ejendom kan dog godt være en selvstændig enhed uden en gyllebeholder, men med opbevaringskapacitet på en anden ejendom. Rørforbindelser vil ikke i sig selv bevirke, at to bygningskomplekser betragtes som ét.

Det er ikke kun afgørende for vurderingen, om husdyrbrugene formelt drives af samme fysiske eller juridiske person.

Alle tre kriterier, vedrørende at husdyrbrug skal være teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne, skal være opfyldt. Det er ikke nok, at husdyrbrugene er driftsmæssigt forbundne, hvis de ikke også er teknisk og forureningsmæssigt forbundne. I praksis vil husdyrbrug, der er teknisk forbundne dog også oftest have en vis driftsmæssig sammenhæng.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken