Ejendomsbegrebet – to tilladelser eller een

17-04-2020

Spørgsmål

En beskrivelse af vores sag: Der er tale om to svineanlæg, der er ejet af den samme landmand, og begge ligger under samme ejendomsnummer, men på hver sin matrikel. Der er ca. 250 m mellem anlæggene, og de har en samlet § 12 godkendelse fra 2012. Den gang er det vurderet, at de skulle godkendes samlet. Men vi er klar over, at tendensen går mere i retning af anlægsgodkendelser end ejendomsgodkendelser nu. Derfor er vi kommet i tvivl. I klagenævnsafgørelsen 18/04781, fremgår det, at de i husdyrbruglovens ’§ 16 c angivne kriterier ”teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundet” alle skal være opfyldt, for at flere husdyrbrug skal godkendes eller tillades samlet’. (Dette, synes jeg, taler for, at de ikke skal godkendes samlet). Men når jeg læser lovens definition af et husdyrbrug, så er det husdyranlæg, der ligger på samme ejendom. (Dette, synes jeg, taler for, at de skal godkendes samlet). Landmanden ønsker nu, at søge om ny tilladelse/godkendelse på begge anlæg. Spørgsmålet er om de skal samles i én, eller om der skal søges om to.


Svar

Når de to svineanlæg ligger på samme ejendom skal de godkendes samlet, som du også er inde på.
Når der gives en godkendelse/tilladelse er det til den samlede faste ejendom. Dette gælder uafhængigt af om husdyrbrugets anlæg ikke ligger samlet. Ejendomsbegrebet skal forstås i overensstemmelse med det matrikulære ejendomsbegreb, jf. § 2 i udstykningsloven (Lov om udstykning og anden registrering i matriklen, jf. lovbekendtgørelse nr. 1213 af 7. oktober 2013). Udgangspunktet er dermed, at en ejendom i husdyrbruglovens forstand omfatter alle de arealer, der er noteret som én samlet fast ejendom i matriklen, uanset om de ligger samlet og sammen med husdyrbrugets anlæg m.v. Denne forståelse af husdyrbruglovens ejendomsbegreb er der redegjort for i husdyrbruglovens forarbejder.
Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse 18/04781 omhandler en anden situation. Her var det ansøgers ønske at etablere en minkfarm på en påtænkt udmatrikuleret ejendom. Altså en situation hvor der ikke var tale om ét husdyrbrug på én samlet fast ejendom, men derimod med to husdyrbrug på hver sin samlede faste ejendom. I den situation bliver vurderingerne efter bestemmelsen i husdyrbruglovens § 16 c af om de to husdyrbrug er teknisk, forurenings- og driftsmæssigt forbundne relevante.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken