Bruttoarealet overskrider grænsen for IE-pligt

29-05-2018

Spørgsmål

Kommunen har fået en ansøgning om "overgang til stipladsmodellen", dvs. ingen udvidelse. Der er ansøgt om en stald til slagtesvin, og der er søgt om bruttoarealet som produktionsareal, dvs. 100%. Samtidig er der afkrydset for ikke-IE brug. Det er korrekt, at der ikke er tale om et IE-brug på nuværende tidspunkt. Bruttoarealet : 0,7 m2/slagtesvin = over 2.000 stipladser. Hvis vi giver godkendelse til bruttoarealet, giver vi så samtidig mulighed for udvidelse over IE-grænsen, uden de tilhørende ekstra vilkår? I så fald skal der måske indføjes et vilkår om, at det må ansøger ikke, uden at søge om en ny godkendelse? Eller skal ansøger begrænse ansøgningens produktionsareal til 85 %?


Svar

Hvis kommunen skal godkende flere end 2000 stipladser til slagtesvin, er der tale om et husdyrbrug, der er omfattet af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 2, nr. 2, som værende et IE-brug.

I dette tilfælde har ansøger imidlertid specifikt angivet, at der ikke er tale om et IE-brug, og antallet af ansøgte stipladser til slagtesvin skal således være 2000 eller under. Efter de oplyste har husdyrbruget en højere ammoniakemission end 3500 kg. pr. år, og det skal derfor godkendes i medfør af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 1.

Ansøger har valgt at ansøge til bruttoarealet, og sagen skal behandles med den emission, der kommer fra bruttoarealet, og vurderes i forhold til BAT og det specifikke emissionskrav i forhold til den emission, der kommer fra bruttoarealet.

Husdyrbrugets antal af stipladser er dog i sig selv afgørende for hvornår godkendelsespligten som værende et IE-brug udløses efter § 16 a, stk. 2, og husdyrbrug, der er godkendt efter § 16 a, stk. 1, vil skulle godkendes på ny efter § 16 a, stk. 2, hvis stipladsgrænserne overskrides. Dette følger direkte af husdyrbruglovens § 16 a, stk. 4, 2. pkt. 

For nærmere - se vejledning herom i ”kom godt i gang” http://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/ særligt afsnittet om godkendelsespligt for etablering af husdyrbrug efter lovens § 16 a.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken