BAT på nyt produktionsareal

17-04-2018

Spørgsmål

Vi har modtaget en ansøgning, hvor der er indtegnet to staldafsnit som ét. I nudrift har vi konstateret at der er tale om to staldafsnit, men i ansøgt drift bliver de lagt sammen. Da det ene staldafsnit ikke er en stald i dag, stiger produktionsarealet i den indtegnede polygon fra nudrift til ansøgt drift. Vi mener at den nye del af stalden skal indtegnes separat og regnes som et nyt produktionsareal med hensyn til BAT. Er I enige i det? Kan indtegningen laves på en anden måde, så der tages højde for denne type ændringer, og tilbygninger hvor der ikke laves nye staldafsnit?


Svar

Afgørelsen af hvorvidt noget skal tegnes sammen, følger af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen.
§2 stk. 5) Staldafsnit: En enhed i et fast placeret husdyranlæg, der er adskilt fra andre dele af anlægget, således at emissioner, herunder ammoniak- og lugtemission, ikke umiddelbart kan spredes til andre dele af anlægget.
Kun i tilfælde hvor produktionerne og forudsætningerne i disse rum er helt identiske kan de slås sammen. Dette gælder i alle scenarier (8 års drift, nudrift og ansøgt drift)
Det betyder at:

I Nudrift:
Den del af stalden der ikke er stald/produktionsareal:
- skal tegnes med, hvis hele arealet hele tiden har været ét rum.
- Skal ikke tegnes med, hvis stald og ”ikke stald” har været fysisk adskilt af en mur.
I Ansøgt drift:
Som beskrevet ovenfor er det nye rum, ét stort rum, så stalden skal indtegnes samlet.
Oplysninger vedrørende BAT angives på produktionsarealet, hvilket betyder at:
- det areal der hidtil har været stald, det skal opfattes som enten ”eksisterende staldafsnit” eller ”eksisterende staldafsnit, BAT-krav fastsat i tidligere godkendelse”
- det nye areal skal indtastes som ”Nyt (inkl. Renoveret) staldafsnit”.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken