Udvidelse og ændringer på travbane og rideskole i byzone

22-12-2020

Spørgsmål

Vi har en travbane og rideskole beliggende ved siden af hinanden i byzone omgivet af grønne arealer. Vi har med interesse læst helpdesk svaret den 19-05-2019 ”Kan hestevæddeløbsbane i byzone foretage ændring eller udvidelse?” Vi ønsker lidt hjælp til at tolke reglerne. Når der er under 200 m2 produktionsareal til heste, gælder følgende: Det er ikke tilladt at udvide produktionsarealet/hesteboksearealet i byzone. Hverken rideskole eller travbane kan få flere m2 hestebokse. De kan heller ikke få flere m2 til møddingsplads. Dette er jævnfør HGB §5 stk. 1. Men vi kan give dispensation til rideskolen jævnfør HGB §5 stk. 4 og dermed alligevel tillade en udvidelse med vilkår. Vi kan også – efter en vurdering – dispensere til en udvidelse på travbanen, hvis der er tale om sammenlignelige aktiviteter (se helpdesksvaret den 19-05-2019). 1) Er det rigtig tolket? 2) Og arbejdes der stadig på at få travbaner skrevet ind i §5 stk. 4, så det er tydeligere, at der kan gives dispensation? Hvis der ønskes et øget areal m2 i hestebokse, og der er mere end 200 m2 produktionsareal i form af hestebokse, kan der meddeles en §16b tilladelse efter Husdyrbrugloven i landzone. Men hvis det som her er byzone, er det ikke muligt at overholde lugtkrav, har I skrevet i det tidligere helpdesksvar 19-05-2019. Vores travbane over 200 m2 kan altså ikke få accept til flere hestebokse eller større møddingsplads. Det kan rideskolen over 200 m2 heller ikke. 3) Er det rigtig forstået? 4) Kan vores rideskole og travbane (begge over 200 m2) foretage ændringer - uden øget areal i m2 - hvis der er et ønske om ændring af stalde og gødningsopbevaringsanlæg? Det kunne være renovering af stalde, ændret placering af bokse i eksisterende stald, opførsel af ny stald og dermed nedrivning af gammel eller renovering/flytning af møddingspladsen.


Svar

Besvarelsen er nummeret svarende til delspørgsmålene

1) Er det rigtig tolket?

Ja, med den tilføjelse, at hvis der er mere end 100 m2 produktionsareal, er der tale om et husdyrbrug og der skal anvendes afstandskravene og dispensationsmulighederne i husdyrbruglovens (HBL) §§ 6-9. Se også helpdesksvar af 19-05-2019 https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/kan-hestevaeddeloebsbane-i-byzone-foretage-aendring-eller-udvidelse/


2) arbejdes der stadig på at få travbaner skrevet ind i §5 stk. 4, så det er tydeligere, at der kan gives dispensation?

Der er ikke planlagt en ændring af bestemmelsen pt. Miljøstyrelsen vil dog drøfte det med departementet.


3) Hvis der ønskes et øget areal m2 i hestebokse, og der er mere end 200 m2 produktionsareal i form af hestebokse, kan der meddeles en § 16b tilladelse efter husdyrbrugloven i landzone. Men hvis det som her er byzone, er det ikke muligt at overholde lugtkrav, har I skrevet i det tidligere helpdesksvar 19-05-2019. Vores travbane over 200 m2 kan altså ikke få accept til flere hestebokse eller større møddingsplads. Det kan rideskolen over 200 m2 heller ikke. Er det rigtig forstået?

Det er meget få tilfælde, hvor det er muligt.
Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse og ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt i byzone jf. husdyrbruglovens § 6 stk. 1. Kommunalbestyrelsen kan jf. lovens § 9 meddele dispensation fra kravene i lovens § 6, stk. 1, til husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg til brug for rideskoler og hestepensioner samt hestehold til vognkørsel som led i museumsaktiviteter m.v.
Dvs., hvis der er tale om udvidelse og ændringer, der medfører forøget forurening, kan det ikke ske i byzone uden en dispensation.
Når der skal meddeles en tilladelse eller godkendelse skal genekriterierne for lugtemission overholdes. For byzone må geneniveauerne for lugt maksimalt være 5 OUE pr. m³ og 1 LE pr. m³ i områder omfattet af § 6, stk. 1, nr. 1, i husdyrbrugloven jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 31. Lugtgeneafstanden og gennemsnitsafstanden til de i § 31 nævnte områder og beboelsesbygninger beregnes efter § 22, jf. bilag 3, pkt. B. Geneafstanden må ikke være længere end den vægtede gennemsnitsafstand jf. § 32.
Når der er tale om, at anlægget er beliggende i byzone vil et husdyranlæg vanskeligt kunne overholde lugtkrav i forhold til byzone, da afstanden er 0 meter fra kilden.
Det følger dog af husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 22 stk. 3. at produktionsareal, der ikke er i brug i mindst 5 måneder om året, herunder i juni, juli, august og september, som følge af, at dyreholdet er udegående, skal ikke medregnes i beregningen efter stk. 2. Derved kan der i visse tilfælde teoretisk overholde lugtgrænsen hvis lugtemissionen er 0.


4) Kan vores rideskole og travbane (begge over 200 m2) foretage ændringer - uden øget areal i m2 - hvis der er et ønske om ændring af stalde og gødningsopbevaringsanlæg? Det kunne være renovering af stalde, ændret placering af bokse i eksisterende stald, opførsel af ny stald og dermed nedrivning af gammel eller renovering/flytning af møddingspladsen.

Kommunen skal i første omgang vurdere om der er tale om godkendelsespligtige ændringer eller om der er tale om bagatelagtige ændringer, som ikke er omfattet af tilladelses eller godkendelsespligt. Se yderligere vejledning om bagatelgrænse her: https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/saerligt-om-godkendelsespligt-og-tilladelseskrav/#7  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken