Tolkning af § 6 og 8 i husdyrbrugsloven

01-02-2018

Spørgsmål

Er det korrekt tolket, at udvidelse af dyreholdet i en eksisterende stald, hvor stalden ikke udvides/ændres, medfører at afstandskravene i både § 6 og 8 træder i kraft? Baggrund for min tolkning: I husdyrbrugslovens § 6 og 8 fremgår det, at etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, ikke er tilladt inden for en række nærmere specificerede områder og anlæg mv. Ifølge definitionen er et husdyranlæg en stald eller lignende bygning eller anden indretning, hvor husdyr i almindelighed opholder sig eller har adgang til, med tilhørende dyrehold. Dyreholdet er således en del af husdyranlægget, og dermed er der tale om en udvidelse af husdyranlægget i mit spørgsmål ovenfor. Dermed er der med den nye lov, der trådte i kraft d. 1. aug 2017, foretaget en ændring, idet afstandskravene i § 8 (til naboskel mv.) i den tidligere lov kun gjaldt ved etablering/udvidelse/ændring af stalde og anlæg m.fl., men ikke ved udvidelse/ændring af dyreholdet alene.


Svar

De faste afstandskrav efter husdyrbruglovens §§ 6 og 8 udløses kun ved udvidelser eller ændringer af husdyranlæg m.v. efter den 1. august 2017, der medfører forøget forurening.

I den sammenhæng skal det ved ansøgning om godkendelse eller tilladelse efter husdyrbruglovens §§ 16 a eller 16 b beregnes og vurderes, om en meddelt godkendelse eller tilladelse vil forøge husdyrbrugets emissioner, forurening eller andre virkninger eller gener i forhold til miljø, natur og omboende.  

Hvis husdyrbrugets emissioner m.v. ikke forøges, og et hold af dyr af samme art som tidligere godkendt m.v. udvides i en lovligt placeret, eksisterende stald, uden at stalden bygningsmæssigt udvides eller ændres, kan husdyrbruget ikke pålægges at opfylde afstandskravene efter husdyrbruglovens §§ 6 og 8.

Se navnlig følgende, tidligere helpdesksvar:

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/forbudszone-paa-50-m/

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/afstandskrav-paa-100-m-for-minkhaller/

http://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/godkendelsespligtige-aendringer-og-overgangsbestemmelser/


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken