Skal Husdyrbruglovens afstandskrav i § 8 overholdes ved flytning af skel?

22-09-2020

Spørgsmål

På en minkejendom ønsker grundejer at sælge noget jord fra. I den forbindelse har grundejer spurgt om, hvor tæt på produktionsbygningerne han må afsætte det nye naboskel. I Husdyrbruglovens § 8, punkt 7 står der: Etablering af husdyranlæg og gødnings- og ensilageopbevaringsanlæg på husdyrbrug og udvidelse eller ændring heraf, der medfører forøget forurening, er ikke tilladt inden for følgende afstande: 30 m til naboskel. I det konkrete tilfælde etableres der ikke husdyranlæg, de er der allerede, men naboskellet ønskes ændret. Skal der ved afsætning af nyt skel være 30 meter til husdyranlægget?


Svar

De faste afstandskrav efter husdyrbruglovens § 8 udløses kun ved etablering, udvidelse eller ændring af anlæg mv. Efterfølgende matrikulære forandringer, som f.eks. arealoverførsel, der indebærer, at nyt skel flyttes tættere på et eksisterende anlæg, er ikke reguleret af husdyrbruglovens § 8 og ej heller af husdyrgødningsbekendtgørelsen.

I øvrigt kan henvises til disse helpdesksvar: 

https://mst.dk/erhverv/landbrug/vejledning-om-husdyrbrug/husdyrvejledning/husdyrhelpdesken-gammel-version/showanswer?id=e2b6efa6-6ab1-4471-80e9-3913c36dc40e

https://husdyrvejledning.mst.dk/helpdesk/helpdesk-svar/placering-af-anlaeg-mv/tolkning-af-6-og-8-i-husdyrbrugsloven/  


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken