Rideskole

26-03-2019

Spørgsmål

Jf. § 5 stk. 4 i husdyrgødningsbekendtgørelsen kan kommunen give dispensation fra afstandskrav til anlæg til brug for rideskoler og hestepensioner. I en tidligere vejledning fra mst lyder det: "Formålet med muligheden for dispensation er at sikre mulighederne for at dyrke hestesport som fritidsbeskæftigelse for beboere i områder, hvor hestehold ellers ikke kan tillades". Kan en ejendom, der tilbyder rideture i det fri defineres som en rideskole? Hvis nej, hvad er definitionen på en rideskole?


Svar

Der findes ingen præcis definition på ordet rideskole. Ved kommunens vurdering af, om der i et konkret tilfælde er tale om en rideskole, kan kommunen fx lægge vægt på, om der tilbydes aktiviteter til undervisning og fritidssport med heste, hvor der tilbydes undervisning i ridning.

 
Det er korrekt, at formålet med muligheden for dispensation er at sikre mulighederne for, at dyrke hestesport som fritidsbeskæftigelse for beboere i områder, hvor hestehold ellers ikke kan tillades. Det skal hertil bemærkes, at selv om der gives dispensation til en rideskole, følger der ikke en rettighed med for ejeren til også at erhverve heste til eget brug.


Det fremgår af ’kom godt i gang’-vejledningen til husdyrbruglovens §§ 6-9, hvoraf husdyrbruglovens § 9, stk. 1, i overvejende grad har samme ordlyd som husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk. 4, at den enkelte kommune i vidt omfang selv – inden for forvaltningsretlige krav til skønsmæssige afgørelser, herunder krav om saglighed og lighed i administrationen – kan fastlægge sin praksis for dispensationer.
https://husdyrvejledning.mst.dk/kom-godt-i-gang/krav-til-placering-af-anlaeg-paa-husdyrbrug-i-forhold-til-omgivelserne/  

Hvis der gives dispensation, skal der stilles vilkår om særlige krav til driften af ejendommen, indretning af stalde, møddinger m.v. Der kan ikke stilles vilkår, som gælder uden for selve rideskolen, hestepensionen eller museumsaktiviteten og lign.

Vilkårenes formål skal være at begrænse gener for de naboer m.v. som afstandskravene ellers er fastlagt af hensyn til.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken