Placering af møddingsplads i forhold til eksisterende bygninger

23-08-2019

Spørgsmål

I forbindelse med en §16b ansøgning har et hestehold søgt om tilladelse til at etablerer en ny møddingsplads. De ønsker at placerer møddingspladsen for enden af deres foldarealer på udbringningsarealerne. Med den ønskede placering vil møddingspladsen blive etableret over 300 meter fra de eksisterende bygninger. Vi mener ikke at dette er i overensstemmelse med §23 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen: ”Ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed, jf. dog stk. 2. Kommunalbestyrelsen fastsætter vilkår herom, jf. § 36, stk. 1, nr. 5.” Ansøger mener at vi bør godkende den ønskede placering, med henvisning til §23 stk. 2: ”Anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning kan placeres på en af hensyn til markdriften ønsket placering, jf. § 36, stk. 1, nr. 6, medmindre væsentlige hensyn til omgivelserne afgørende taler imod placeringen.” Vi mener ikke at denne bestemmelse omfatter møddingspladser til fast husdyrgødning, og da der er placeringer tæt på de eksisterende driftsbygninger og anlæg, hvor alle afstandskrav er overholdt, mener vi at møddingspladsen bør placeres bygningsnært. Hvad er jeres vurdering at §23? Er udgangspunktet at møddingspladser skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelsesareal, eller kan de placeres af hensyn til markdriften, hvis der ikke er væsentlige hensyn der taler imod?


Svar

Ja, udgangspunktet er, at møddingspladser skal placeres i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

§ 23 stk. 2 omhandler anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning, som oftest gyllebeholdere, som kan placeres på en af hensyn til markdriften ønsket placering, jf. § 36, stk. 1, nr. 6, medmindre væsentlige hensyn til omgivelserne afgørende taler imod placeringen. Møddingspladser er ikke ”anlæg til opbevaring af flydende husdyrgødning” og er dermed ikke omfattet af § 23 stk. 2.

§ 23 stk. 1 fastslår, at ny bebyggelse skal placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, medmindre der foreligger en særlig begrundelse for en anden beliggenhed.
Bestemmelsen er en videreførelse af landzoneadministrationen efter planlovens § 35 og der er ikke sigtet at ændre på den praksis, der er lagt for landzoneadministration efter planlovens § 35. Hovedformålet med landzone-bestemmelserne i planloven er at forhindre ukontrolleret bebyggelse og anlæg i det åbne land og bevare værdifulde landskaber.

En særlig begrundelse kan bestå i, at afstandskravene i forhold til bolig ikke kan overholdes. Ansøger skal begrunde, at det ikke er teknisk muligt at placere bygningerne i tilknytning til eksisterende bebyggelse.

Hvis der ingen særlig begrundelse er, skal ny bebyggelse derfor placeres i tilknytning til ejendommens hidtidige bebyggelsesarealer, som i også foreslår.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken