Overgang til stipladsmodel inden for 50 m til byzone

17-01-2020

Spørgsmål

En ejendom har lov til 5 ammekøer med opdræt. Ved seneste tilsyn blev der registreret 10 ammekøer med opdræt, hvilket blev indskærpet. Dyreholdet går i dybstrøelse i et maskinhus, der er placereret 10 m fra byzone. Det er muligt, at der er sket en forøgelse af dybstrøelsesarealet i stalden (uden anmeldelse). Kommunen har ingen registreringer af størrelsen på det dybstrøelsesareal, der passer til det tilladte dyrehold. Kan der ske en lovliggørelse ved at overgå til stipladsmodellen (formentlig § 7 efter husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)? Eller skal der lægges en proportionalitetsbetragtning ind over for, hvor stort et dybstrøelsesareal der er ”rimeligt” at der kan overgå fra de 5 lovlige ammekøer til stipladsmodellen, uden at man risikerer, at der sker forøget forurening?


Svar

Da husdyrbrugeren har udvidet sin produktion uden at anmelde det til kommunen, skal hans produktion ganske rigtigt enten nedbringes til det oprindelig anmeldte eller han skal anmelde produktionen, som den er nu, jf. § 42 i husdyrgødninsbekendtgørelsen. Ved at gøre det, kan han få lovliggjort sin produktion iflg. de nye regler. Som Miljøstyrelsen forstår sagen, har kommunen vurderet at kvægholdet ikke vil kræve en godkendelse efte husdyrbruglovens § 16 b.

Kommunen skal herefter vurdere om det anmeldte efter husdyrgødningsbekendtgørelsens § 42 kan gennemføres i overensstemmelse med reglerne. Idet afstandskravene i husdyrgødningsbekendtgørelsens § 5, stk 1 no 3 ikke er overholdt, kan det anmeldte efter miljøstyrelsens vurdering ikke lovliggøres. Der er ingen dispensationsmulighed fra afstandskravene til byzone, når der er tale om kvæg.

Det er underordnet om produktionsarealet hele tiden har haft den samme størrelse. Det væsentlige er, at han ikke overholder de betingelser for sin tidligere anmeldte produktion, som dengang var opgjort i antal dyr/DE. Ønsker han at overgå til de nye regler, hvor opgørelsen af produktionens størrelse defineres ud fra produktionsarealet, kræver det en ny vurdering af kommunen. Det er således ikke tilladt uden videre, at øge antallet af dyr med henvisning til, at der ikke sker en forøgelse af produktionsarealet. Ændringen skal anmeldes til kommunen, som så skal foretage en vurdering af, om betingelserne er til stede for lovligt at gennemføre den ønskede produktion på det pågælende sted.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken