Overgang til flexgruppe - Ny stald?

17-03-2021

Spørgsmål

Hvis ansøger vælger at søge om en flexgruppe, skal denne stald så altid betragtes som en ny stald ift. afstandskravene i §§ 6-8, også selvom nudriften er den mest forurenende dyretype i flexgruppen? Fx ansøgning om flexgruppen "alle svin", med en nudrift bestående af slagtesvin. Vi mener, at vi tidligere har fået at vide af Miljøstyrelsen, at en overgang til en flexgruppe altid var at betragte som en nyetablering.


Svar

 

Afstandskravene i §§ 6 og 8 skal iagttages hvis ændringen medfører forøget forurening. Forøget forurening skal forstås bredt og kan f.eks. omfatte tab af forurenende stoffer (f.eks. næringsstoffer), spildevand og gener i form af lugt, fluer, støj m.v. Vurderingen af, om en konkret udvidelse eller ændring medfører forøget forurening, tilkommer kommunen. Ved den vurdering foretager kommunen en isoleret bedømmelse af anlæggets miljøpåvirkning uden inddragelse af den forureningsbegrænsning, der er forbundet med eventuelle forureningsbegrænsende foranstaltninger.


Når der regnes på en flexgruppe, og godkendelse heraf, vil husdyrgodkendelse.dk altid regne "worstcase". Hvis den allerede godkendte produktion i staldafsnittet svarer til "worstcase" beregning på lugt og ammoniak, vil der ikke umiddelbart være tale om forøget forurening. Kommunen må dog vurdere, om der er andre forhold, der giver anledning til forøget forurening, hvilket vil medføre at afstandskravene i § 6 og § 8 skal overholdes.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken