Nyt spørgsmål til tinglysning af gyllebeholder i det åbne land

15-08-2019

Spørgsmål

I har tidligere svaret på et spørgsmål omkring tinglysning om fjernelse af gyllebeholdere i det åbne land den 23-10-2018. Det fremgår af svaret, at husdyrbrugloven ikke har en hjemmel til tinglysning. Vi har tidligere i forbindelse med byggetilladelsen tinglyst vilkåret om at gyllebeholderen skal fjernes, når den ikke længere er nødvendig for driften. Nu er gyllebeholdere omfattet af anmeldeordningen, og der gives derfor ingen byggetilladelse. Min bekymring går på, at hvis husdyrbruget ophører, men gyllebeholderen fortsat anvendes i forbindelse med plantebruget. Hvis ejendommen sælges til ny ejer, så medfølger miljøgodkendelsen ikke, fordi den mere eller mindre er bortfaldet, og hvordan skal en ny ejer så vide, at gyllebeholderen skal fjernes, hvis den ikke fremadrettet skal benyttes. Jeg har talt med Mads Mortensen telefonisk om dette. Hvilket lovgrundlag hviler gyllebeholderen på? Hvordan kan vi sikres os, at beholderen bliver fjernet, når den ikke længere er i brug?


Svar

Miljøstyrelsen bemærker, at der er tale om en fritlæggende gyllebeholder, hvorfor der ved opførelsen heraf af kommunen skal stilles vilkår om, at denne skal nedrives, når anlægget ikke længere er nødvendigt for driften, jf. husdyrgodkendelsesbekendtgørelsens § 36, stk. 1, nr. 6.

Hvis driften af et husdyrbrug ophører, da vil gyllebeholderen ikke længere være nødvendig for driften af husdyrbruget. Det vil altså sige, at en gyllebeholder som udgangspunkt skal fjernes. Dette er ejeren af husdyrbrugets ansvar.

Kommunen fører tilsyn og håndhæver, at dette sker efter reglerne i husdyrbruglovens kapitel 5.

Der er ingen hjemmel i husdyrbrugloven til tinglysning. Den nye ejer af ejendommen kan således ikke kende til vilkåret om fjernelse af gyllebeholderen på baggrund af tinglysning.

Hvis en ny ejer ønsker at fortsætte med at anvende gyllebeholderen til plantebrug, kan denne eventuelt efter øvrig lovgivning ansøge om dette.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken