Ny bolig overholder ikke afstandskrav

11-03-2020

Spørgsmål

Vi har fået en henvendelse om en ønsket ny bolig, som ønskes etableret tættere på stald end de 15 meter der er afstandskravet. Der er tale om en hestepension på et husdyrbrug, så en eventuel dispensation skal gives efter husdyrbrugloven. Kan vi dispensere for en ny bolig?


Svar

Reglerne om 15 meter afstandskravet findes i henholdsvis husdyrgødningsbekendtgørelsens § 6 og husdyrbruglovens § 8.
Hvis man ønsker at etablere en ny bolig i nærheden af et eksisterende anlæg til husdyrbrug, skal der ikke ske regulering efter husdyrgødningsbekendtgørelsen eller husdyrbrugloven. Bestemmelserne heri giver kun hjemmel til at regulere etablering, udvidelse eller ændring af husdyranlæg, gødningsopbevaringsanlæg og ensilageopbevaringsanlæg og -oplag i forhold til f.eks. eksisterende beboelse på samme ejendom. Dvs. den omvendte situation.


Der skal muligvis reguleres efter anden lovgivning, f.eks. efter planlovens landzonebestemmelser.

For yderligere vejledning om afvejning af miljøhensyn ved behandling af en ansøgning om landzonetilladelse henvises til Erhvervsstyrelsen, der administrerer planloven.Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken