Mulighed for at rideskoler og hestepensioner overskrider lugtgenekriterier?

11-07-2019

Spørgsmål

Vi har med interesse læst Miljøstyrelsens svar på to helpdesk-spørgsmål, som vedrører rideskoler og hestepensioner i byzone, og er blevet usikre på, hvordan dispensationsmuligheden i § 9 i husdyrbrugloven skal forstås i forhold til lugtgenekriterierene. Kan kommunen via husdyrbruglovens § 9 i en tilladelse efter § 16 b dispensere til etablering, ændring eller udvidelse af en stald til en hestepension, som ligger i byzone, i de tilfælde hvor produktionsarealet overskrider 200 kvm, herunder også dispensere i forhold til, at lugtkrav jf. bekendtgørelsens §§ 31-33 ikke overholdes? Eller er kommunens mulighed for at dispensere reelt fraværende, når produktionsarealet overskrider 200 kvm, på grund af de nævnte lugtkrav, som er ufravigelige? De to helpdesk-spørgsmål, som beskriver betydningen af lugtgenekriterierne forskelligt: Helpdesk svar af 09-07-2018, ”Placering af rideskole i byzone”. Helpdesk svar af 15-05-2019, ”Kan hestevæddeløbsbane i byzone foretage ændring eller udvidelse?”


Svar

Hvis der foretages godkendelsespligtige ændringer og der er mere end 200 m² produktionsareal og der på produktionsarealet alene er heste, så udløses krav om forudgående godkendelse eller tilladelse efter §§ 16 a og 16 b i husdyrbrugloven.

Dispensationsmuligheden i husdyrbruglovens § 9 omhandler alene dispensation i forhold til placering af anlæg m.v. Dvs. i forhold til selve lokaliseringsbestemmelserne i §§ 6 og 8, hvor der i § 6 stk. 1 bl.a. er forbud mod etablering samt udvidelse og ændring af husdyranlæg, der medfører forøget forurening, i byzone eller i en afstand meter mindre end 50 m fra byzone.

Dispensationen omfatter ikke det generelle beskyttelsesniveau (jf. § 24 i husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen), som f.eks. genekriterierne for lugtemission i bekendtgørelsens §§ 31-33. Det vil sige, at kommunen ikke har mulighed for at fravige det generelle beskyttelsesniveau, herunder lugtkrav med dispensationsmuligheden i § 9 i husdyrbrugloven.

Kommunalbestyrelsen kan i en godkendelse eller tilladelse konkret fravige geneniveauerne i bekendtgørelsens § 31 efter reglerne i § 33, det såkaldte 50 % krav. Men dette vil heller ikke kunne overholdes i byzone, da det forudsætter, at der er en afstand til byzone.

Ved beregning af lugtemission, så kan det bemærkes jf. bekendtgørelsens § 22 stk. 3, at produktionsareal, der ikke er i brug i mindst 5 måneder om året, herunder i juni, juli, august og september, som følge af, at dyreholdet er udegående, ikke skal medregnes i beregningen.

I praksis vil der derfor som udgangspunkt derfor ikke være mulighed for at meddele en tilladelse eller godkendelse i byzone, da lugtkravene ikke vil kunne overholdes, idet der ingen afstand er til byzone, når beliggenheden er i byzone og hvis dyreholdet ikke er udegående i ovennævnte periode.

Miljøstyrelsens svar af 9/7 2018 om ”placering af rideskole i byzone” er dermed ikke fuldt i overensstemmelse med dette svar og det bliver noteret i svaret, at der er kommet et opdateret svar.


Miljøstyrelsen giver dette svar med det forbehold, at svaret er vejledende og af generel karakter, idet styrelsen ikke kan medvirke til kommunens konkrete sagsbehandling. Ved behandling af en konkret, fuldt oplyst sag, kan der være forhold der taler for, at kommunen behandler sagen anderledes.

Med venlig hilsen,

Husdyrhelpdesken